OBAVIJEST

Posted ago by nkrsticevic

Obavještavaju se građani na cijelom području Općine Kula Norinska da zaštite svoje vodomjere, zbog najave niskih tempeteratura slijedećih dana i mogućeg smrzavanja.

Vodomjerno okno ispunite komadićima stiropora, sijena, vunenim tkaninama i svim ostalim prikladnim materijalima koji su u funkciji zaštite vodomjera.

Ako se u neposrednoj blizini nalazi slavina, ispustite vodu iz nje, dobro je zaštitite vunenim materijalima koji zadržavaju toplinu, tj. raznim termoizolacijskim materijalima. Posebno zaštitite ventile.

Sve vidljive dijelove cjevovoda u neposrednoj blizini vodomjernoga okna treba zatrpati, tako da ne dođe do smrzavanja kućnih instalacija.

Jednako tako molimo da se jave osobe koje su samačka domaćinstva, ukoliko im trebaju lijekovi ili neke potrepštine, u Općinu Kula Norinska na broj tel: 020/693-527, ili na broj predsjednika DVD-a Kula  Norinska,  Marka Dominikovića: 099/2170-983.

Održana sjednica Općinskog vijeća

Posted ago by nkrsticevic

Na VI. sjednici Općinskog vijeća usvojena je odluka o dodjeli stipendija u iznosu od 400 kuna za 13 studenata s područja Općine Kula Norinska za akademsku godinu 2017/2018.

Usvojena je i Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Kula Norinska. Odluka je usklađena s novim zakonskim odredbama koje su jedinice lokalne samouprave dužne ugraditi u svoj sustav gospodarenja otpadom do 1. studenog 2018. godine. Odvoz otpada ubuduće će se naplaćivati po volumenu spremnika za različite vrste otpada i po broju pražnjenja istih. Uz posude za razdvajanje otpada na kućnom pragu (mješoviti, biorazgradivi otpad i papir), predviđeni su i spremnici za reciklabilni otpad (plastika, staklo, metal) na javnim gradskim površinama.

Jedna od točki dnevnog reda bila je i usklađivanje Statuta Općine Kula Norinska s novim Zakonom o lokalnoj i područnoj samoupravi.

NATJEČAJ ZA DODJELU STIPENDIJA

Posted ago by nkrsticevic

REPUBLIKA HRVATSKA
DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA
OPĆINA KULA NORINSKA
Klasa: 604-02/17-01/01
Urbroj: 2148/02-17-1
Kula Norinska, 3.01.2018.
Na temelju članka 3. Pravilnika o odobravanju stipendija nadarenim učenicima i studentima s područja Općine Kula Norinska («Neretvanski glasnik» br. 03/03) i zaključka o raspisivanju natječaja za stipendiranje  studenata u školskoj akademskoj godini 2017/2018, raspisuje se

N A T J E Č A J za dodjelu stipendija  studentima s područja Općine Kula Norinska u šk.god. 2017/2018

1. PREDMET NATJEČAJA
Predmet ovog natječaja je dodjela stipendija darovitim  studentima,  koji imaju prijavljeno prebivalište na području Općine Kula Norinska, kao i njihovi roditelji, u zadnjih 5 godina prije objavljivanja natječaja.

2. IZNOS I TRAJANJE STIPENDIJE
-  Mjesečni iznos stipendije iznosi 400,00  kuna mjesečno
- Stipendije se dodjeljuju za akademsku 2017/2018 godinu i isplaćivati će se u deset mjesečnih rata za razdoblje od listopada 2017. do srpnja 2018. godine.

3. STIPENDIJE  NADARENIM STUDENTIMA
U akademskoj godini 2017/2018, dodijeliti će se 10 stipendija.

4. OPĆI UVJETI
Pravo natjecanja imaju studenti koji ispunjavaju opće uvjete i to:
1. državljani Republike Hrvatske,
2. upisani na visoko učilište u Republici Hrvatskoj ili izvan Republike Hrvatske:
na preddiplomskim sveučilišnim studijima, diplomskim sveučilišnim studijima, integriranim preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijima, kratkim stručnim studijima, preddiplomskim stručnim studijima i specijalističkim diplomskim stručnim studijima
3. da nisu stariji od 27 godina
4. Za vrijeme ostvarivanja prava na stipendiju student ne može primati ni jednu drugu stipendiju.

5. POSEBNI UVJETI
- Studenti 1. godine studija koji imaju prosjek ocjena od najmanje 4,50 iz dva završna razreda srednje škole,
- Studenti 2., 3, 4. i 5. godine studija koji su u prethodnoj godini studija ostvarili prosjek ocjena najmanje 3,80, ili koji su od svih položenih ispita na prethodnim godinama studija postigli prosjek ocjena  najmanje 3,80.
- Stipendiju ostvaruju studenti s većim prosjekom ocjena obračunatih na dvije decimale. Ukoliko dva ili više studenata imaju isti prosjek ocjena prednost pri izboru imaju studenti koji su imali više uspjeha na natjecanjima, koji su učesnici znanstvenih i stručnih projekata ili imaju objavljene stručne radove.

6. Na Natječaj za dodjelu stipendije ne mogu se prijaviti studenti:
- koji upisuju ponovno istu godinu studija,
- koji imaju upisano mirovanje obveza studenata u akademskoj godini za koju je raspisan natječaj

7. Prijavi na Natječaj potrebno je priložiti:
- Presliku osobne iskaznice
- Ovjereni prijepis ocjena iz dva završna razreda srednje škole za studente 1. godine studija,odnosno potvrdu o prosjeku ocjena za studente ostalih godina
- Potvrdu o postignutom uspjehu na natjecanjima, sudjelovanju na znanstvenim i  stručnim projektima, objavljenim stručnim radovima u prethodne dvije godine obrazovanja
- Potvrdu visokog učilišta o redovnom upisu u akademsku godinu 2017/2018,
- Uvjerenje MUP-a  o prebivalištu za podnositelja prijave i za njegove roditelje

8. Podnošenje prijave
Prijave s kompletnom dokumentacijom podnose se Općini Kula Norinska, Jedinstvenom upravnom odjelu, Povjerenstvo za provođenje natječaja za dodjelu stipendija, Rujnička 1, s naznakom «Za stipendije», zaključno do  31. siječnja 2018. godine.
Prijave dostavljene izvan roka i bez potrebite dokumentacije, neće se razmatrati. Dostavljena dokumentacija ne vraća se podnositelju zahtjeva.

9. Postupak provedbe natječaja:
Natječaj se provodi sukladno odredbama odluke o stipendiranju studenata.
Rang lista studenata koji su se prijavili na natječaj za stipendiju, te ostvarili pravo na istu, objavljuju se na internetskoj stranici općine i oglasnoj ploči.
U roku od osam dana od dana objavljivanja rang-lista studenti kojima nije dodijeljena stipendija mogu podnijeti pismeni prigovor.
Prigovor se podnosi Načelniku općine putem Povjerenstva za provođenje natječaja za dodjelu stipendija.

NAČELNIK:
Nikola Krstičević, mag.oec

POČELI JAVNI RADOVI

Posted ago by nkrsticevic

Danas su 42 nezaposlene osobe iz Općine Kula Norinska potpisale ugovore o radu na vrijeme od šest mjeseci.

Riječ je o zapošljavanju dugotrajno nezaposlenih u sklopu Programa javnih radova Aktivacija nezaposlenih osoba na poslovima preventivnih mjera zaštite od požara i bujičnih poplava. Kako je rekao načelnik Nikola Krstičević, za našu općinu je bilo planirano 20 radnih mjesta, a uspjeli su se zaposliti svi koji su bili zainteresirani, a ispunjavali su uvjete. Radi se o projektu vrijednom preko 1.000.000,00 kuna u sklopu kojega će svi zaposleni dobiti i dar za dijete za Sv. Nikolu i božićnicu.

OBAVIJEST

Posted ago by nkrsticevic

Pozivamo sve korisnike, koji su prijavili štetu od elementarne nepogode mraza u ožujku 2017. godine općinskom povjerenstvu, a naknadno utvrdili da su nastale štete na višegodišnjim nasadima u smislu štete na stablima koja su promrzla 100% i koje je potrebno vaditi da se jave do ponedjeljka 11. prosinca do 10,00 sati na broj 693-527 i 098/914-0263. Podaci koje je potrebno prijaviti: Ime i prezime korisnika, OIB, broj MIBPG, broj stabala koji je prijavljen u ožujku, te broj koji je stvarno 100% nastradao (ukoliko je takva šteta nastupila na više od 30% od ukupnog broja stabala tog OPG-a).

Naime, posredovanjem Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ruralnom razvoju i ribarstvu, u sklopu Mjere 5. Obnavljanje prirodnog proizvodnog potencijala narušenog elementarnim nepogodama i katastrofalnim događajima te uvođenje odgovarajućih preventivnih aktivnosti, podmjera 5.2.1. Obnova poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala, putem Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (natječaj u tijeku), moguće je sufinancirati obnovu nasada i opreme stradalih u elementarnim nepogodama, a koji imaju važeću procjenu štete u iznosu većem od 30%.

Županijsko povjerenstvo za procjenu štete od elementarne nepogode tražilo je od Državnog povjerenstva mogućnost izmjene podataka u već zaključenim konačnim izvješćima jedinica lokalne samouprave s obzirom da su razmjeri štete postali vidljivi tek nakon prijave u ožujku pa su time promjene podataka nužne i opravdane.