OGLAS za prijam u radni odnos na određeno vrijeme na projektu “Zaželi i ostvari 2”

OGLAS za prijam u radni odnos na određeno vrijeme na projektu “Zaželi i ostvari 2”

REPUBLIKA HRVATSKA
DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA 
OPĆINA KULA NORINSKA 
KLASA: 112-02/22-01/02 
URBROJ: 2117-14-01-22-1 
Kula Norinska, 8. kolovoza 2022. godine

Na temelju Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda u financijskom razdoblju 2014. – 2020, Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali, poziva ZAŽELI – PROGRAM ZAPOŠLJAVANJA ŽENA – FAZA III broj poziva UP.02.1.1.16 te projekta pod nazivom “Zaželi i ostvari 2“ kodnog broja UP.02.1.1.16.0396 , čiji je nositelj Grad Metković,  te partneri na projektu: Hrvatski zavod za zapošljavanje – Područni ured Dubrovnik, Centar za socijalnu skrb Metković, Općina Kula Norinska, Udruga Dobra Metković te članka 44. Statuta Općine Kula Norinska (Službeni glasnik Dubrovačko – neretvanske županije 06/13, 5/18, 11/20 i 04/21), načelnik Općine Kula Norinska objavljuje

OGLAS za prijam u radni odnos na određeno vrijeme na projektu “Zaželi i ostvari 2“ UP.02.1.1.16.0396

Za prijam u radni odnos na određeno vrijeme u Općini Kula Norinska za potrebe aktivnosti u sklopu projekta “ Zaželi i ostvari 2“- radnica za potporu i podršku starijim i/ili nemoćnim osobama.

Poziv „Zaželi – program zapošljavanja žena – faza III“ u skladu je s europskim i nacionalnim preporukama o unaprjeđenju položaja žena na tržištu rada i zaštite prava žena (Unija ravnopravnosti: Strategija za rodnu ravnopravnost 2020. – 2025.) te prijedlogom Odluke Vijeća EU o smjernicama politike zapošljavanja država članica u kojem se naglasak stavlja na promicanje socijalne uključenosti i suzbijanje siromaštva ,  jer će kao sudionice ovih aktivnosti uključivati žene koje su u najnepovoljnijem položaju na tržištu rada te koje će ujedno poboljšati kvalitetu života krajnjih korisnika. Nadalje projekt je u skladu i s Nacionalnim planom za rad, zaštitu na radu i zapošljavanje za razdoblje od 2021. do 2027. godine u kojem su žene prepoznate kao jedna od skupina kojima je iz različitih razloga ili okolnosti pristup tržištu rada otežan.

 1. Broj traženih osoba: 5
 2. Vrsta zaposlenja: predviđeno trajanje radnog odnosa na određeno – 6 mjeseci, uz probni rad 3 mjeseca
 3. Radno vrijeme: puno radno vrijeme
 4. Mjesto rada: područje općine Kula Norinska
 5. Opis poslova:
 • pomoć u dostavi namirnica, lijekova i drugih potrepština
 • briga o osobnoj higijeni korisnika
 • pomoć u pripremi obroka u kućanstvima krajnjih korisnika
 • pomoć u održavanju čistoće stambenog prostora/domova korisnika
 • pružanje podrške korisnicima kroz razgovore i druženje te uključivanje u društvo
 • pratnja i pomoć u raznim društvenim aktivnostima
 • pomoć u ostvarivanju raznih prava ( plaćanje računa, dostava pomagala i sl.)
 • i druge poslove vezane uz skrb starijih osoba i osoba u nepovoljnom položaju

Svaka zaposlena žena pružat će usluge potpore i podrške za najmanje šest krajnjih  korisnika.

 1. Kandidati moraju ispunjavati slijedeće uvjete za prijam u radni odnos:
 •  hrvatsko državljanstvo
 • da su u evidenciji nezaposlenih HZZ-a;
 • najviše završeno srednjoškolsko obrazovanje

s posebnim naglaskom na žene od 50 godina i više, žene s invaliditetom, žrtve trgovanja ljudima, žrtve obiteljskog nasilja, azilantice, žene koje su izašle iz sustava skrbi ( domova za djecu), udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl., liječene ovisnice, povratnice s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci, pripadnice romske nacionalne manjine, beskućnice, ostale ranjive skupine.

7. Kandidati za javni oglas su dužni priložiti:

 •  potpisanu prijavu za posao
 • životopis (uz obaveznu naznaku kontakt broja)
 • presliku osobne iskaznice
 • presliku dokaza o završenoj školi (osnovna ili srednja škola)
 • potvrdu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje kojom osoba dokazuje da je prijavljena u evidenciju nezaposlenih osoba (datum izdavanja potvrde nakon datuma objave oglasa)
 • dokaz o radnome stažu (ispis staža iz E-knjižice Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje)

 

8. Podaci o plaći

Predviđena plaća je u visini minimalne plaće, sukladno Uredbi o visini minimalne plaće Vlade Republike Hrvatske.

NAPOMENA 
Kandidati su u prijavi dužni naznačiti kojoj skupini iz točke 6. (sa  posebnim naglaskom na) pripadaju te priložiti odgovarajuću potvrdu:

– Žene od 50 godina i više (osobna iskaznica) 
– Žene s invaliditetom (nalaz, rješenje ili mišljenje relevantnog tijela vještačenja o vrsti, stupnju ili postotku oštećenja ili potvrde o upisu u hrvatski registar osoba s invaliditetom) 
– Žrtve trgovanja ljudima (uvjerenje / potvrda centra za socijalnu skrb iz kojega je vidljivo da je pripadnica ciljane skupine žrtva trgovanja ljudima) 
– Žrtve obiteljskog nasilja (uvjerenje / potvrda centra za socijalnu skrb iz kojega je vidljivo da je pripadnica ciljane skupine žrtva obiteljskog nasilja) 
– Azilatnice (odluka o odobrenju azila koju izdaje MUP) 
– Žene koje su izašle iz sustava skrbi (domova za djecu), udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl. ( rješenje / uvjerenje centra za socijalnu skrb o prekidu prava na smještaj kao oblika skrbi izvan vlastite obitelji) 
– Liječene ovisnice (potvrda institucije/udruge/pravne osobe da se liječila od ovisnosti o drogama 
– Povratnice s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci (potvrda o otpuštanju) 
– Pripadnice romske nacionalne manjine (izjava osobe o pripadnosti) 
– Beskućnice (Rješenje Centra za socijalnu skrb o smještaju u prihvatilište/prenoćište odnosno o korištenju usluge poludnevnog boravka ili potvrda pružatelja usluge smještaja u prihvatilište/prenoćište ili pružatelja usluge poludnevnog boravka da je osoba korisnik usluge ili uvjerenje/potvrda centra za socijalnu skrb iz kojeg je vidljivo da je pripadnica ciljane skupine beskućnica). 
– Ostale ranjive skupine ( otvrda/uvjerenje ili drugi jednakovrijedan dokument nadležnih institucija iz kojeg je vidljivo da se radi o pripadnici ranjive skupine).

Kandidati koji nisu podnijeli pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa, ne smatraju se kandidatima prijavljenim na oglas. 
Kandidati će o rezultatima oglasa biti obaviješteni u zakonskome roku. 
Općina Kula Norinska zadržava pravo poništenja oglasa bez posebnog objašnjenja. 
Osobe koje se prijavljuju na oglas dužne su dostaviti svoju prijavu na adresu:

OPĆINA KULA NORINSKA, Rujnička 1, 20341 Kula Norinska, putem pošte ili osobno, u roku 8 dana, od dana objave oglasa na oglasnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje u zatvorenoj koverti s naznakom “Za natječaj- Zaželi i ostvari 2 Program zapošljavanja žena“

Javni oglas bit će objavljen na službenim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje kao i na internetskoj stranici općine Kula Norinska www.kulanorinska.hr

                                                                                                             NAČELNIK

                                                                                              Nikola Krstičević , mag.oec.

 Skip to content