Poziv za predlaganje javnih potreba u kulturi za 2023. godinu

Poziv za predlaganje javnih potreba u kulturi za 2023. godinu

Općina Kula Norinska, Jedinstveni upravni odjel, na temelju članka 7. Zakona o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi (Narodne novine: 83/22), Odluke o raspisivanju javnog poziva za predlaganje programa/projekata u kulturi Općine Kula Norinska za 2023  (KLASA: 402-01/22-01/01, URBROJ: 2117-14-03-22-1 od 30. rujna 2022. g.) objavljuje

P  O Z  I  V  za predlaganje Programa javnih potreba u kulturi Općine Kula Norinska za 2023. godinu

Poziv javne potrebe u kulturi 2023 

Upute za prijavitelje

PRIJAVNICA

IZJAVA O NEPOSTOJANJU DVOSTUKOG FINANCIRANJA 

IZVJEŠĆE O PROVEDBI PROGRAMASkip to content