Poziv za predlaganje javnih potreba u kulturi za 2024. godinu

Poziv za predlaganje javnih potreba u kulturi za 2024. godinu

Općina Kula Norinska, Jedinstveni upravni odjel, na temelju članka 7. Zakona o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi (Narodne novine: 83/22), Odluke o raspisivanju javnog poziva za predlaganje programa/projekata u kulturi Općine Kula Norinska za 2024.  (KLASA: 402-01/23-01/01, URBROJ: 2117-14-03-23-1 od 25. rujna 2023. g.) objavljuje

P  O Z  I  V  za predlaganje Programa javnih potreba u kulturi Općine Kula Norinska za 2024. godinu:

Poziv za predlaganje javnih potreba u kulturi 2024

UPUTE ZA PRIJAVITELJE

PRIJAVNICA

IZJAVA O NEPOSTOJANJU DVOSTUKOG FINANCIRANJA

IZVJEŠĆE O PROVEDBI PROGRAMASkip to content