Poziv na prethodnu provjeru znanja – stručni suradnik – administrator projekta “MI U ZAJEDNICI”

Poziv na prethodnu provjeru znanja – stručni suradnik – administrator projekta “MI U ZAJEDNICI”

REPUBLIKA HRVATSKA
DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA
OPĆINA KULA NORINSKA
JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
KLASA: 112-02/24-01/01
URBROJ: 2117-14-01-24-2
Kula Norinska, 2. travnja 2024. godine

Na temelju članaka 20.–22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN broj 86/08, 61/11, 04/18 i 112/19) Povjerenstvo za provedbu oglasa za prijam u službu stručnog suradnika – administratora  projekta „MI U ZAJEDNICI“ u Jedinstveni upravni odjel Općine Kula Norinska, dana 2. travnja 2024. godine objavljuje

P O Z I V
NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI
(PISANO TESTIRANJE)

I. Povjerenstvo je utvrdilo da pisanom testiranju mogu pristupiti kandidati:

  1. Maja Nikolić
  2. Tonka Rodin

II. Pisano testiranje će se održati u prostorijama Općine Kula Norinska, Rujnička 1, 9. travnja 2024. godine (utorak) u 9,00 sati.

Na testiranje je potrebno ponijeti osobnu iskaznicu. Ne postoji mogućnost naknadnog pisanog testiranja, bez obzira na razloge koji kandidata eventualno priječe da testiranju pristupi u naznačeno vrijeme. Smatra se da je kandidat povukao prijavu na oglas, ako se navedenog dana ne odazove do 9,05 sati, bez obzira na razloge. Smatrat će se da je prijava povučena ako se ne poštuju pravila ponašanja na testiranju, s kojima će biti upoznati prije početka testiranja.

Pravni izvori za pripremu kandidata za provjeru znanja objavljeni su na web-stranici Općine Kula Norinska www.kulanorinska.hr i na oglasnoj ploči općine. Testiranje traje 45 minuta.

III. Rezultati testiranja objaviti će se na web-stranici Općine Kula Norinska  www.kulanorinska.hr i na oglasnoj ploči općine. S kandidatom koji na pisanom testiranju ostvari najmanje 50% bodova obaviti će se intervju neposredno nakon pisanog testiranja (nakon bodovanja).

IV. Ovaj poziv objavljuje se na web-stranici Općine Kula Norinska kulanorinska.hr i na oglasnoj ploči općine.

POVJERENSTVO
Predsjednik:
Meri Doko dipl. iur. 

   Skip to content