PRIJEDLOG URBANISTIČKOG PLANA UREDJENJA PODUZETNIČKE ZONE «NOVA SELA – 1»

PRIJEDLOG URBANISTIČKOG PLANA UREDJENJA PODUZETNIČKE ZONE «NOVA SELA – 1»

REPUBLIKA HRVATSKA

DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA

OPĆINA KULA NORINSKA

KLASA: 350-03/09-01/01

URBROJ:2148/02-10-1

Kula Norinska, 04.listopada  2010.g.

Na temelju članka 43. Statuta Općine Kula Norinska ( «Neretvanski glasnik» br. 07/09)), te čl. 93. Zakona o prostornom uređenju i gradnji („Narodne novine „ 76/07, 38/09)  Načelnik Općine Kula Norinska, donosi

ZAKLJUČAK

za upućivanje na ponovljenu javnu raspravu

PRIJEDLOGA URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA PODUZETNIČKE ZONE

«NOVA SELA – 1»

  1. Utvrđuje se: Prijedlog  Urbanističkog plana uređenja Poduzetničke zone «Nova Sela-1»( daljnjem tekstu Plana).
  2. Prijedlog Plana upućuje se  na ponovljenu   javnu raspravu. Javna rasprava trajat će 15 dana u vremenu od 16.listopada. 2010. do. 31.listopada  2010. godine
  3. Tijekom trajanja javne rasprave, na javni će se uvid izložiti elaborat Prijedloga plana u prostorijama _Osnovne škole «Kula Norinska»-Područna škola Krvavac u Krvavcu, koji će biti moguće razgledati u vremenu od 09  do 12 sati svakog radnog dana.
  4. Javno izlaganje Prijedloga Plana održat će se 22.listopada.2010. godine ( petak  )u prostorijama Područne škole u Krvavcu s početkom u   13 :00 sati.
  5. Stručni izrađivač «Arching»  d.o.o. Split u suradnji s Upravnim odjelom Općine Kula Norinska davat će tijekom javne rasprave i na javnom izlaganju potrebna stručna tumačenja.
  6. Pisana očitovanja, mišljenja, prijedlozi i primjedbe na prijedlog Plana primaju se do zaključenja ponovljene javne rasprave do 31.listopada .2010. godine na adresu Općina Kula Norinska, Rujnička 1. Primjedbe moraju sadržavati ime, prezime i adresu podnositelja, broj katastarske čestice na koju se primjedba odnosi i tekst primjedbe.
  7. Stručne i administrativne poslove vezano za provođenje javne rasprave Plana, obavljat će u suradnji s «Arching» d.o.o. – Upravni odjel Općine Kula Norinska.
  8. Ovaj Zaključak objavit će se dana 07.listopada.2010 godine u listu «Slobodna Dalmacija» , i na   Oglasnoj ploči Općine Kula Norinska.

Načelnik

Nikola Krstičević, dipl.oecc.Skip to content