LEGALIZACIJA ZGRADA (KUĆA)!

LEGALIZACIJA ZGRADA (KUĆA)!

Sukladno novom Zakonu o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama, Općina Kula Norinska je uputila poziv svim građanima koji imaju nezakonito izgrađene zgrade (kuće) za legalizaciju istih. Ovo je jedinstvena prilika da se nezakonito izgrađeni (ili nadograđeni!)  objekti (bez građevinske dozvole) legaliziraju na relativno brz način. Rok za podnošenje zahtjeva je 31. prosinca 2012. godine, pa stoga prenosimo poziv u cijelosti:

Načelnik Općine Kula Norinska, svim vlasnicima/investitorima nezakonito izgrađenih zgrada  na području Općine Kula Norinska upućuje

JAVNI   POZIV

ZA  LEGALIZACIJU NEZAKONITO  IZGRAĐENIH  ZGRADA

U “Narodnim novinama” – službenom glasilu Republike Hrvatske, broj 90/11 od 2. kolovoza  2011. godine objavljen je Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (dalje: Zakon). Zakon je stupio na snagu dana 10. kolovoza 2011. godine.

U svrhu provedbe ovog Zakona Vlada Republike Hrvatske donijela je Uredbu o naknadi za  zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru.

Uredba je objavljena u “Narodnim novinama”, broj 101/11 od 07. rujna 2011. godine.

Sukladno odredbi članka 28. stavka 1. Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim  zgradama, jedinice lokalne samouprave dužne su najkasnije do 31. prosinca 2011. godine,  pripremiti popis svih onih nezakonito izgrađenih zgrada na svom području, za koje već imaju  saznanje na temelju prijava građana, postupanja komunalnih redara i drugih izvora.

Popis zgrada sadrži ime vlasnika/investitora zgrade i podatke o lokaciji (k.č. br., k.o. i/ili adresa).

Sukladno odredbi članka 28. stavka 2. Zakona, pozivaju se svi vlasnici / investitori nezakonito izgrađenih zgrada na području Općine Kula Norinska, da Općini Kula Norinska Jedinstvenom  upravnom odjelu, Rujnička 1, 20 341 Kula Norinska, dostave podatke o:

–           nezakonito izgrađenoj zgradi (lokaciji),

–           vlasniku ili investitoru (ime i prezime i adresa),

–           vlasnički list,

–           posjedovni list,

–           prepis katastarskog plana M 1:2880

radi pripreme (ustrojavanja) popisa nezakonito izgrađenih zgrada na području Općine Kula Norinska.

Nadalje, sukladno članku 7. Zakona, pozivaju se svi vlasnici/investitori nezakonito izgrađenih zgrada na području Općine Kula Norinska da Upravnom odjelu za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša DNŽ,  Ispostava u Metkoviću, Kralja Zvonimira 22, 20350 Metković, podnesu Zahtjev za izdavanje rjesenja o izvedenom stanju (na obrascu Zahtjeva za izdavanje rješenja o izvedenom stanju potrebno je navesti podatke o podnositelju zahtjeva, adresu i telefon za kontakt)

Obrazac za podnošenje zahtjeva može se preuzeti u pisarnici na navedenoj adresi, gdje se ujedno i predaje kompletirani Zahtjev (ili dostavlja preporučeno poštom).

Također je navedeno koju je osnovnu dokumentaciju uz zahtjev potrebno priložiti.

Zahtjev se podnosi najkasnije do 31. prosinca 2012. godine i protekom tog roka zahtjev  se više ne može podnijeti.

Nezakonito izgrađenom zgradom u smislu Zakona, smatra se nova zgrada, odnosno  rekonstruirani dio postojeće zgrade izgrađen bez akta kojim se odobrava građenje, odnosno  protivno tom aktu, evidentirana na digitalnoj ortofoto karti (DOF5) u mjerilu 1: 5000 Državne  geodetske uprave izrađenoj na temelju aerofotogrametrijskog snimanja Republike Hrvatske do 21. lipnja 2011. godine, ako su do toga dana izvedeni:

–          svi građevinski i drugi radovi, te ako se koristi ili se može koristiti,

–          svi grubi konstruktivni građevinski radovi (temelji, zidovi, odnosno stupovi s gredama  i stropovi) sa ili bez krovišta i ako su u pogledu namjene, veličine i smještaja na čestici  izgrađeni u skladu s prostornim planom uređenja Kule Norinske, koji važi na dan stupanja na snagu ovog  zakona.

Zahtjevu za izdavanje rješenja o izvedenom stanju podnositelj prilaže slijedeću  dokumentaciju:

–          geodetski elaborat za evidentiranje podataka o zgradama ovjeren od nadležnog  katastarskog ureda i kojeg je prema pravilima koja uređuju topografsku izmjeru i  katastar, izradila osoba ovlaštena za obavljanje poslova državne izmjere i katastra  nekretnina prema posebnom zakonu,

–          arhitektonsku snimku izvedenog stanja, koju je izradio ovlašteni arhitekt,

–          dokaze o ispunjenom bitnom zahtjevu mehaničke otpornosti i stabilnosti izrađenima  po ovlaštenom inženjeru građevinarstva, uvjerenje policijske uprave/postaje o mjestu prijavljenog prebivališta do 21. lipnja, 2011.godine, za nezakonito izgrađene zgrade iz članka 5. stavka 1. podstavka1. i članka 17. stavka 4. ovog Zakona,

–          uvjerenje policijske uprave o mjestu prijavljenog prebivališta do 21.lipnja 2011.g., za

nezakonito izgrađene zgrade iz članka 5.stavak1.podstavak 1 i članka 17.stavak 4. Zakona.

–          dokaze u svrhu obračuna naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u  prostoru (izvod iz zemljišne knjige ili drugi odgovarajući dokaz da ima pravo graditi –  sudsko rješenje, ugovor, suglasnost suvlasnika, dokaze o vremenu građenja).

Dodatna pojašnjenja i informacije mogu se dobiti u Upravnom odjelu za prostorno uređenje i graditeljstvo, dubrovačko-neretvanske županije – Ispostava u Metkoviću  (tel:676-450, 676-451, 676-454).

Općina Kula Norinska

Načelnik:

Nikola Krstičević dipl.oecc.
Skip to content