SUFINANCIRANJE OSIGURANJA

SUFINANCIRANJE OSIGURANJA

Prenosimo natječaj za provedbu Programa sufinanciranja premije osiguranja u poljoprivredi Dubrovačko-neretvanske županije za 2012. godinu. Naime Dubrovačko-neretvanska županija kao i svake godine sufinancira one koji su osigurali svoje poljoprivedne kulture s 25% plaćenog iznosa za osiguranje.

Pored ovog i Republika Hrvatska sufinancira 25%, pa oni koji osiguravaju svoje usjeve na kraju plaćaju samo pola iznosa koji plaćaju za osiguranje plodova svojih voćaka ili usjeva.

Stručnjaci kažu da je ovakav način osiguranja postao itekako isplativ jer se pokazalo u praksi da svatko onaj tko redovito osiguraje usjeve pod ovim uvjetima, isplate uloženi novac u osiguranje jer krupa udara svako područje u manje od 10 godina bar jednom,  a ponekad i više puta.

Ovdje prenosimo tekst natječaja i napominjamo da je krajnji rok 05. studenog 2012. (ponedjeljak!)

REPUBLIKA HRVATSKA

DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA

raspisuje

N A T J E Č A J

za provedbu Programa sufinanciranja premije osiguranja u poljoprivredi

Dubrovačko-neretvanske županije za 2012. godinu

I.              Prijaviti se mogu:

Pravne i fizičke osobe koje su u svojstvu osiguranika za svoju proizvodnju osigurane policom osiguranja od šteta, i to:

a)     komercijalna poljoprivredna gospodarstva

-trgovačko društvo

-obrt

-zadruga

-seljačko gospodarstvo(obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo-OPG )

b)     korisnici povlastice za akvakulturu

II.             Uvjeti sufinanciranja:

a) Pravo se ostvaruje za konvencionalnu i ekološku biljnu i stočarsku poljoprivrednu  proizvodnju, uzgoj riba i drugih vodenih organizama u akvakulturi

b) Za osiguranje proizvodnje Dubrovačko-neretvanska županija sudjeluje u pokriću troškova premije osiguranja tako da po jednoj polici osiguranja nadoknadi do 25% plaćene ukupne premije osiguranja, što vrijedi i za skupne police osiguranja,

c) Dubrovačko-neretvanska županija će sufinancirati premije osiguranja za samo one police gdje je već plaćena ukupna ugovorena premija osiguranja po polici,

d) Maksimalni iznos po uplaćenoj premiji osiguranja tijekom jedne godine po pojedinoj pravnoj ili fizičkoj osobi iznosi 30.000,00 kuna,

e) Kod prelaznih polica ( višegodišnje trajanje ) osiguranik ima pravo na pokriće troška premije osiguranja samo po jednogodišnjem osigurateljskom razdoblju uz prilog za to odgovarajuće police osiguranja,

III.            Način osiguranja prava na sufinanciranje:

a) Osiguranik je dužan podnijeti zahtjev Dubrovačko-neretvanskoj županiji, Upravni odjel za ruralni razvoj i poljoprivredu, Zrinsko-Frankopanska 1, 20355 Opuzen, na Obrascu DNŽ 1, koji se može dobiti u Upravnom odjelu ili u ispostavama Hrvatskog zavoda za poljoprivrednu savjetodavnu službu i odnosi se na jednu godinu bez obzira radi li se o prelaznoj polici,

b) Uz zahtjev osiguranik prilaže sljedeće dokumente

Policu osiguranja u originalu ili ovjereni preslik

-Preslik računa i uplatnice premije osiguranja

-Preslik iskaznice o upisu u upisnik poljoprivrednih gospodarstava ili preslik

povlastice u akvakulturi

Preslik osobne iskaznice, ili Obrtnice, ili Rješenja o upisu u sudski registar

Broj žiro-računa

c) Polica mora biti potpisana i ovjerena od osiguratelja i ugovaratelja, te treba imati jasno naznačene sljedeće podatke:

-broj police,

-ugovorne strane, uz naznaku njihova sjedišta, odnosno adrese stanovanja,

-osiguranik i njegovo sjedište, odnosno adresa stanovanja,

-pojedinačno navedeni rizik obuhvaćen osiguranjem,

-osiguravateljsko razdoblje na koje je sklopljena polica osiguranja,

-predmet osiguranja,

-osigurana površina, odnosno kilogram ili brij grla,

-urod ( ukupan i po jedinici površine ), kao i broj komada i kilograma,

-cijena po jedinici: kg, grlo,

-svota osiguranja,

-premijska stopa u %,

-iznos premije osiguranja,

-pojedinačna naznaka primijenjenih popusta i iznos popusta ( ako postoje ),

-ukupna premija osiguranja,

-datum zaključivanja police.

d) Ako osiguranik posjeduje skupnu policu osiguranja, uz zahtjev prilaže:

-preslik skupne police osiguranja,

-potvrdu osiguravajućeg društva ovjerenu od strane ugovaratelja skupne police.

e) Zahtjevi s pripadajućom dokumentacijom moraju se dostaviti do 05. studenoga 2012. godine putem pošte na navedenu adresu, ili predajom u Prijavnici Dubrovačko-neretvanske županije , Gundulićeva poljana 1, Dubrovnik.

f) Ovaj natječaj obuhvaća police zaključene od 1. 01. 2012. do 31. 10. 2012. godine.

g) Za police zaključene nakon 31. listopada 2012. godine zahtjevi se mogu podnijeti u narednoj godini.

IV.     Nepotpuni zahtjevi neće se razmatrati.

V.      Nakon što Župan Dubrovačko-neretvanske županije na prijedlog Povjerenstva

donese odluku o isplati, sredstva će biti doznačena na priloženi žiro-račun u

podnesenom zahtjevu.

Ž U P A N

Nikola Dobroslavić, prof.

Klasa: 400-06/06-01/458

Urbroj: 2117/1-01-12-54

Dubrovnik, 27. rujna 2012.

Obrazac zahtjeva možete preuzeti klikom na zahtjev suf.Skip to content