POZIV VLASNICIMA KUĆA ZA ODMOR

POZIV VLASNICIMA KUĆA ZA ODMOR

REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO FINANCIJA – POREZNA UPRAVA

PODRUČNI URED DUBROVNIK

POZIV

ZA DOSTAVU PRIJAVA ZA 2013. g.

–         obveznicima poreza na kuće za odmor na području općina

JANJINA, MLJET, LASTOVO, SLIVNO, ZAŽABLJE I KULA NORINSKA

MINISTARSTVO FINANCIJA – POREZNA UPRAVA

O B A V J E Š Ć U J E

sve pravne i fizičke osobe koje su obveznici poreza na kuće za odmor da su obvezni prijaviti podatke za utvrđivanje poreza za 2013. godinu

Na temelju članka 38. stavci 2. i 3. Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (Narodne novine, br. 117/93, 33/00, 73/00, 59/01, 107/01, 117/01, 150/02, 147/03, 132/06, 73/08 i 25/12) obavješćujemo pravne i fizičke osobe da su obvezne do 31. ožujka 2013. godine prijaviti podatke o vlasništvu imovine, radi utvrđivanja poreza u godišnjem iznosu.

Prijavu podnose obveznici poreza kod kojih su u odnosu na prethodnu godinu nastale promjene bitne za utvrđivanje poreza te pravne i fizičke osobe novi obveznici poreza na imovinu navedenu u  nastavku.

KUĆE ZA ODMOR

Obveznici poreza na kuće za odmor jesu pravne i fizičke osobe vlasnici kuća za odmor. Porez na kuće za odmor plaća se po četvornom metru korisne površine kuće za odmor.

Porez na kuće za odmor ne plaća se na kuće za odmor koje se ne mogu koristiti zbog posljedica ratnih razaranja i prirodnih nepogoda (poplava, požar, potres), te zbog starosti i trošnosti.

Porez na kuće za odmor ne plaća se na kuće za odmor za vrijeme dok su u njima smješteni prognanici i izbjeglice, te na odmarališta u vlasništvu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave koja se služe za smještaj djece u dobi do 15 godina.

Radi ostvarivanja prava na oslobađanje od plaćanja poreza na kuće za odmor, vlasnici kuća za odmor dužni su podnijeti prijavu i priložiti dokaze da u razdoblju za koje se utvrđuje porez nisu koristili kuće za odmor zbog navedenih okolnosti (npr. zapisnik komisije za popis i procjenu šteta, prijavni kupon policijske uprave za osobe smještene u tim kućama, dokaz da se kuća za odmor ne može koristiti zbog starosti i trošnosti).

Prijava se podnosi do 31. ožujka 2013. ispostavi Porezne uprave prema mjestu gdje se kuća za odmor nalazi.

Prijavu su dužni podnijeti i vlasnici novoizgrađenih kuća za odmor, vlasnici kuća za odmor kod kojih je od 1. travnja 2012. do 31. ožujka 2013. promijenjen broj četvornih metara korisne površine, svi novi vlasnici kuća za odmor, te oni vlasnici koji su u tom razdoblju promijenili adresu.

Obveznici poreza koji podatke ne prijave do 31. ožujka 2013. prema članku 89. Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, kaznit će se za prekršaj novčanom kaznom od 500,00 do 25.000,00 kuna.

Obrasce prijava porezni obveznici mogu dobiti besplatno u nadležnim ispostavama Porezne uprave.

MINISTARSTVO FINANCIJA – POREZNA UPRAVASkip to content