IV. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA

IV. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA

Općinsko vijeće Općine Kula Norinska, na svojoj IV sjednici održanoj dana 07.studenoga 2013. godine, donijelo je niz odluka koje su usmjerene na redovno poslovanje i razvoj općine Kula Norinska

Navodimo sljedeće odluke:

odluku da se za Predsjednika Dobrovoljnog vatrogasnog Društva „Kula Norinska“ imenuje se Ante-Jerković Primo.

odluku o imenovanju člana Povjerenstva za dodjelu zakupa na poljoprivrednom zemljištu u vlasništvu Republike Hrvatske, kojom se Nikola Batinović, dipl.oecc. iz Krvavca imenuje za člana navedenog Povjerenstva

odluku o dopuni odluke o izradi izmjena i dopuna plana uređenja općine Kula Norinska na način da su nadopunjeni razlozi za izradu Izmjena i dopuna Plana:

„korigiranje granica građevinskih područja sukladno analizi i usklađenju sa digitalnim katastarskim podlogama. Zbog nelogičnosti postojećeg Plana dolazi do promjena kod utvrđivanja novih obuhvata građevinskih područja te će se slijedom toga korigirati i brojčani pokazatelji istih.“

odluku o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnoj naknadi tako da se u Odluci u izmjeni i dopuni odluke o komunalnoj naknadi („Neretvanski glasnik“ br:05/02), članak 1. točka 3. mijenja se i glasi: „Za poslovne prostore ovisno o djelatnostima po područjima (sukladno Metodologiji Nacionalne klasifikacije djelatnosti 2007-NKD 2007, „NN“ br:58/2007), kako slijedi:

Koef.namjene

Područje,

Skupina,razred

Naziv djelatnosti

8

82

Uredske,administrativne i pomoćne djelat., te ostale pomoćne djelatnosti

10

84.2

Pružanje usluga zajednici kao cjelini

10

84.24

Poslovi javnog reda i sigurnosti

10

I

Djelatnosti pružanja smještaja, te pripreme i usluživanja hrane

Navedena odluka stupa na snagu danom donošenja

odluku o usvajanju Procjene ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija i Plana zaštite o požara Općine Kula Norinska kojom se prihvaća Procjena ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija i Plan zaštite od požara Općine Kula Norinska. Procjena ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija i Plan zaštite od požara Općine Kula Norinska je dobilo prethodno mišljenje Vatrogasne zajednice Dubrovačko-neretvanske županije o dijelu Procjene i Plana koji se odnosi na organizaciju vatrogasne djelatnosti, Broj:125/1-2013, od 03.06.2013.g., i prethodno mišljenje Ministarstva unutarnjih poslova, Policijske uprave Dubrovačko-neretvanske, Službe upravnih i inspekcijskih poslova, Broj:511-03-06/4-601/1-13, od 06.06.2013.g., da je navedeni dokument izrađen sukladno Pravilniku o izradi procjene ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije

odluku da se za člana povjerenstva za procjenu troškova stavljanja u funkciju poljoprivredne proizvodnje poljoprivrednog zemljišta koje nije u funkciji poljoprivredne proizvodnje ili je obraslo višegodišnjim raslinjem Hrvatske, imenuje Antonijo Ujdur iz Krvavca.

odluku o obvezi pročišćavanja svih kanala na području Općine Kula Norinska, a koji su u nadležnosti Hrvatskih voda.

Sve navedene odluke su stupile na snagu

Također je općinsko vijeće donijelo zaključak o prihvaćanju Izvješća Načelnika Nikole Krstičevića za razdoblje od 01.siječnja 2013.- 30.lipnja 2013.g.

20.prosinca 2013. godineSkip to content