SOCIJALNI PROGRAM OPĆINE

SOCIJALNI PROGRAM OPĆINE

Općinsko vijeće Općine Kula Norinska na svojoj V.sjednici održanoj dana 23. prosinca 2013.g. donijelo je

SOCIJALNI PROGRAM

OPĆINE KULA NORINSKA ZA 2014 GODINU

I UVODNE NAPOMENE

Cilj Socijalnog programa je sagledavanje potreba, te vrsta i oblika pomoći osobama u stanju socijalne potrebe na području Općine Kula Norinska, kako bi se kroz proračun osigurala potrebna sredstva i odlukama odredili korisnici i prava po osnovi socijalne skrbi.

II MJERE SOCIJALNOG PROGRAMA

Programom socijalne skrbi nastavljaju se intervencije i pomoć najugroženijim građanima Općine Kula Norinska i financijska potpora djelovanju socijalnih i humanitarnih udruga. Programom socijalne skrbi za 2014. godinu utvrđuju se slijedeći oblici socijalne skrbi.

1. Jednokratna socijalna pomoć

Jednokratna novčana pomoć može se odobriti samcu ili obitelji koji zbog trenutačnih okolnosti (npr., bolesti ili smrti člana obitelji, elementarnih nepogoda ili drugih nevolja) nisu u mogućnosti djelomično ili u cijelosti zadovoljiti osnovne životne potrebe.

Jednokratnu novčanu pomoć odobrava Općinski Načelnik, a može se odobriti do iznosa koji podmiruje potrebu.

Za realizaciju ovog dijela Programa planiraju se sredstva u iznosu od 30.000,00 kuna.

3. Potpora novorođenoj djeci

Za svako novorođeno dijete na području Općine Kula Norinska, Općinsko vijeće Općine Kula Norinska, stimulirati će s iznosom od 1.000,00 kn.

4. Financiranje Programa Predškolskog odgoja

Općina Kula Norinska sufinancira Program predškolskog odgoja za djecu s

područja Općine Kula Norinska , koji će pohađati Područni vrtić u Momićima.

U ovaj program ulaze i troškovi odgajateljice, te troškovi tekućeg održavanja samog prostora vrtića.

Za realizaciju ovog dijela Programa planiraju se sredstva u iznosu od 130.000,00 kuna.

6. Sufinanciranje cijene prijevoza

Učenicima srednjih škola koji imaju prebivalište na području Općine Kula Norinska, a

pohađaju srednju školu u Metkoviću, Pločama ili Opuzenu, subvencionirati će se 10% mjesečne pretplatne karte za Metković, Ploče i Opuzen.

Način i uvjeti ostvarivanja ovog prava propisuju se Odlukom o subvencioniranju prijevoza učenika srednjih škola.

Za realizaciju ovog dijela Programa planiraju se sredstva u iznosu od 25.000,00 kuna.

7. Sufinanciranje rada udruga koje skrbe o stradalnicima Domovinskog rata

Za realizaciju ovog dijela Programa planiraju se sredstva u iznosu od 10.000,00 kuna.

III ZAVRŠNE ODREDBE

Pojedinačna prava iz ovog Programa osigurati će se isključivo osobama koji imaju prebivalište na području Općine Kula Norinska.

Program se provodi putem usvajanja Proračuna, te aktivnosti Općinskog vijeća, Upravnog odjela na rješavanju pojedinačnih predmeta, te praćenja stanja njegove provedbe

Klasa: 550-02/13-01/03

Urbroj: 2148/02-13-1

Kula Norinska, 23. prosinca 2013.g.

Predsjednik Općinskog vijeća:

Nikola Batinović. v.r.Skip to content