POTICAJI DNŽ U EKO POLJOPRIVREDI

POTICAJI DNŽ U EKO POLJOPRIVREDI

JAVNI POZIV – za potpore po osnovi ulaganja u ekološku poljoprivredu

Trajanje javnog poziva: do 30.studenog 2014.
INFO: UO za ruralni razvoj i poljoprivredu, Zrinsko Frankopanska 1, Opuzen
Tel: 672-673

REPUPLIKA HRVATSKA

DUBROVAČKO-NERETVANSKA  ŽUPANIJA

UPRAVNI ODJEL ZA RURALNI RAZVOJ

I POLJOPRIVEDU

JAVNI POZIV

Potencijalnim korisnicima u Dubrovačko –neretvanskoj županiji za podnošenje zahtjeva  za potpore po osnovi ulaganja u ekološku poljoprivredu na temeljem  Odluke o mjerama potpore u poljoprivredi i ruralnom razvoju u Dubrovačko-neretvanskoj županiji  za razdoblje 2013-2015. godine

I/ Ovim se odobravaju potpore po osnovi ulaganja u ekološku poljoprivredu u Dubrovačko –neretvanskoj županiji za 2014. godinu ( Službeni glasnik Dubrovačko-neretvanske županije      br. 13/10 )

Sredstva se odobravaju  za razvoj i unaprjeđenje  ekološke poljoprivrede, te njeno povećanje na području Dubrovačko-neretvanske županije, a obuhvaća: biljnu proizvodnju, uzgoj životinja, akvakulturu, te preradu vlakana prirodnog porijekla.

II/ Prijaviti se mogu sljedeće pravne i fizičke osobe:

a) komercijalna poljoprivredna gospodarstva

-trgovačko društvo

-obrt

-zadruga

-obiteljsko poljoprivrednog gospodarstvo- OPG

b)korisnici povlastica za akvakulturu

Potpora će se dodjeljivati podnošenjem zahtjeva po Javnom pozivu.

III/ Uvjeti i iznos financiranja:

a) Korisnik mora biti upisan u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava,

b) Korisnik nakon prvog stručnog nadzora mora biti upisan u Upisnik proizvođača u ekološkoj poljoprivredi

c) Pravo na ovu potporu ostvaruju svi podnosioci zahtjeva ako udovoljavaju uvjetima te im isti troškovi nisu subvencionirani iz drugog izvora

d) )Korisnik županijske potpore, odnosno podnositelj zahtjeva (nakon podnošenja zahtjeva), podložan je nadzoru Dubrovačko-neretvanske županije u cilju provjere istinitosti podataka i opravdanosti zahtjeva.

Zbog podnošenja neistinite dokumentacije ili greškom primanja višeg iznosa  potpore od onog utvrđenog Odlukom o odobrenju potpore, korisnik je dužan primljeni iznos vratiti u županijski proračun s mogućnošću da bude isključen iz svih županijskih potpora u poljoprivredi u narednih 5 godina

Ako greškom dođe do isplate manjeg iznosa potpore u tekućoj godini, korisniku će se razlika isplatiti u narednoj godini

e) Subvencija za troškove rada nadzorne stanice iznosi:

-do 100% iznosa za nove ekološke proizvođače kojima je prvi nadzor proveden u tekućoj godini

– do 80 % iznosa za ekološke proizvođače u drugoj godini nadzora

-do 50% iznosa za sve ostale godine nadzora

Iznosi za isplatu bit će proporcionalno usklađeni prema raspoloživim sredstvima

Maksimalni iznos ove potpore po korisniku iznosi 10.000,00 kn godišnje.

IV/ Potencijalni korisnici  mogu detaljne informacije dobiti u Upravnom odjelu za ruralni razvoj i poljoprivredu, Opuzen, Zrinsko-Frankopanska 1,  svakim radnim danom u vremenu od 8,00 DO 13,00 sati ili na broj odjela 672-673.

V/Javni poziv je otvoren do 30. studenoga 2014. godine. Tekst ovog javnog  poziva objavit će se na službenim internetskim stranicama Dubrovačko-neretvanske županije, a obavijest o tome u tjedniku Dubrovački vijesnik.

VI/ Zahtjev sa pripadajućom dokumentacijom  dostavlja se na adresu : Upravni odjel za ruralni razvoj i poljoprivredu, Zrinsko-frankopanska 1, 20355 Opuzen.

Uz popunjen Zahtjev korisnik mora dostaviti:

1) Zapisnik o obavljenom prvom ili daljnjem stručnom nadzoru nad ekološkom proizvodnjom, kao i zapisnik o provedenom postupku  ocjenjivanja sukladnosti  za dobivanje Potvrdnice, odnosno Potvrdnicu

2) Kopiju računa o izvršenom stručnom nadzoru i dokaz da je isti plaćen

3) Kopiju Rješenja o upisu u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava

4) Kopiju Rješenja o upisu u Upisnik proizvođača u ekološkoj poljoprivredi

5) Preslik osobne iskaznice/ obrtnice ili izvatka iz sudskog registra.

VII/Nepotpune prijave neće se uzimati u obzir.

VIII/ O rezultatima izbora svi korisnici će biti pismeno obaviješteni u primjerenom roku,a isplate će se obaviti koncem svakog kvartala, odnosno do kraja godine na žiro-račun korisnika.

Klasa:320-01/13-01/05

Urbroj:2117/1-14-14-12

Opuzen, 14.travnja 2014. god.

v.d.Pročelnik

Ivica Prović dipl.ing.agr

OBRAZAC ZA PREUZIMANJESkip to content