PRIJAVE ZA POTPORE ZA TRAJNE NASADE

PRIJAVE ZA POTPORE ZA TRAJNE NASADE

JAVNI POZIV – za potpore po osnovi ulaganja u podizanje trajnih nasada
Trajanje javnog poziva: do 15.studenog 2014.
INFO: UO za ruralni razvoj i poljoprivredu, Zrinsko Frankopanska 1, Opuzen
Tel: 672-673

REPUBLIKA HRVATSKA

DUBROVAČKO-NERETVANSKA  ŽUPANIJA

UPRAVNI ODJEL ZA RURALNI RAZVOJ I POLJOPRIVREDU

JAVNI POZIV

Potencijalnim korisnicima u  Dubrovačko –neretvanskoj županiji na podnošenje zahtjeva za potpore po osnovi ulaganja u podizanje trajnih nasada na temelju Odluke o mjerama potpore u poljoprivredi i ruralnom razvoju u Dubrovačko-neretvanskoj županiji  za razdoblje 2013-2015. godine

I/ Ovim se odobravaju potpore po osnovi ulaganja u podizanje trajnih nasada u Dubrovačko-neretvanskoj županiji za 2014. godinu ( Službeni glasnik Dubrovačko-neretvanske županije br. 10/13 )

Potpora se odobrava za ulaganja u podizanje novih trajnih nasada ili obnovu postojećih u voćarstvu, vinogradarstvu i maslinarstvu.

II/ Prijaviti se mogu :

Pravne i fizičke  osobe:

-trgovačko društvo

-obrt

-zadruga

-obiteljsko poljoprivrednog gospodarstvo- OPG

Prijaviti se mogu proizvođači kako u konvencionalnoj tako i u ekološkoj proizvodnji.

III) Uvjeti za dodjelu potpore u 2014.:

a) Potpora se odobrava za podizanje novih trajnih nasada ili obnovu postojećih u voćarstvu, vinogradarstvu i maslinarstvu.

b) za sadnju se mora koristiti certificirani sadni materijal.

c) nasad mora biti podignut ili obnovljen na minimalno 0,1 ha u tekućoj godini.

d) iznos potpore po korisniku može biti do 40% vrijednosti ulaganja na površinama do 0,2 ha, a iznad toga do 25%.

e) minimalni iznos potpore je 2.000,00 kuna.

f) maksimalni iznos ove potpore ne može preći 8.000,00 kuna.

g)  Za korisnike koji imaju prebivalište i sjedište na područjima s otežanim uvjetima privređivanja u poljoprivredi potpora se uvećava za 20%

Ta područja obuhvaćaju:

-Otoke: Mljet, Lastovo, Sušac, Korčula i Elafitsko otočje,

-Općine: Pojezerje, Zažablje i Kula Norinska

h) za isto ulaganje korisnik može potporu ostvariti samo jednom godišnje.

i) korisnik mora biti upisan u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava u Uredu državne uprave.

IV/ Način osiguranja prava na potporu:

a) Korisnik je dužan podnijeti zahtjev Dubrovačko-neretvanskoj županiji, Upravni odjel za ruralni razvoj i poljoprivredu, Zrinsko-Frankopanska 1, 20355 Opuzen, na Obrascu DNŽ 3, koji se može dobiti u Upravnom odjelu, ili na internetskim stranicama Dubrovačko-neretvanske županije.
b) Uz popunjen zahtjev korisnik prilaže sljedeće dokumente:

1. Preslik osobne iskaznice/ obrtnice/ izvoda iz sudskog registra
2. Rješenje o upisu u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava ( iskaznica OPG) / Rješenje o upisu u Upisnik proizvođača u ekološkoj poljoprivredi

3. Posjedovni list

4. Preslik računa

5. Dokaz o plaćanju

6. Troškovnik

c)Korisnik županijske potpore, odnosno podnositelj zahtjeva (nakon podnošenja zahtjeva), podložan je nadzoru Dubrovačko-neretvanske županije u cilju provjere istinitosti podataka i opravdanosti zahtjeva.

-zbog podnošenja neistinite dokumentacije ili greškom primanja višeg iznosa potpore od onog utvrđenog Odlukom o odobrenju potpore, korisnik je dužan primljeni iznos vratiti u županijski proračun s mogućnošću da bude isključen iz svih županijskih potpora u poljoprivredi u narednih 5 godina

-ako greškom dođe do isplate manjeg iznosa potpore u tekućoj godini, korisniku će se razlika isplatiti u narednoj godini

V/ /Javni poziv je otvoren do 15. studenoga 2014. godine, a bit će objavljen  na službenim internetskim stranicama Dubrovačko-neretvanske županije od 14. travnja 2014. godine, dok će obavijest o ovom Javnom pozivu biti objavljena u tjedniku Dubrovački vjesnik.

VI/ Nepotpuni i nepravovremeni zahtjevi se neće razmatrati.

VII/Nakon donošenja Odluke o odobrenju potpore, Upravni odjel obavijestit će podnositelje o isplati, visini i namjeni odobrene potpore

VIII/Odluke o odobrenju potpore donosit će se kvartalno, a odobreni iznos potpore doznačit će se na žiro-račun korisnika koncem svakog kvartala, odnosno zadnja isplata do kraja godine.

Klasa:320-01/13-01/05
Urbroj:2117/1-14-14-13

Opuzen, 14. travnja 2014. godine

v.d. Pročelnik

Ivica Prović, dipl.ing.ag

ZAHTJEV-OBRAZAC ZA POTPORU PO OSNOVI ULAGANJA U PODIZANJE TRAJNIH NASADA (2)Skip to content