JAVNI NATJEČAJ – Poslovna zona Nova Sela

JAVNI NATJEČAJ – Poslovna zona Nova Sela

Na temelju  članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima («Narodne novine»  91/96., 68/98., 137/99., 22/00., 73/00., 129/00., 114/01., 79/06., 141/06., 146/08., 38/09., 153/09., 143/12. i 152/14)  i članka 44. Statuta Općine Kula Norinska («Službeni glasnik Dubrovačko – neretvanske županije» broj 06/136) i Zaključka Općinskog vijeća od 17. prosinca 2014. godine Općina Kula Norinska 16.03.2015. godine, raspisuje
JAVNI  NATJEČAJ
za prodaju zemljišta

I. Javnim natječajem prodaje se zemljište u vlasništvu Općine Kula Norinska, smješteno na  području Poslovne zone Nova Sela, k.o. Borovci i to:
 • parcela br. 1 – 6.304 m2 – parcela br. 2 – 6.398 m2
 • parcela br. 3 – 4.780 m2 – parcela br. 4 – 4.814 m2
 • parcela br. 5 – 4.076 m2 – parcela br. 6 – 4.878 m2
 • parcela br. 7 – 4.912 m2 – parcela br. 8 – 4.947 m2
 • parcela br. 9 – 4.757 m2 – parcela br. 10 – 4.796 m2
 • parcela br. 11 – 5.046 m2 – parcela br. 12 – 4.273 m2
 • parcela br. 13 – 3.913 m2 – parcela br. 14 – 4.345 m2
 • parcela br. 15 – 5.107 m2 – parcela br. 16 – 5.167 m2
 • parcela br. 17 – 4.332 m2 – parcela br. 18 – 4.045 m2
 • parcela br. 19 – 4.065 m2 – parcela br. 20 – 4.085 m2
 • parcela br. 21 – 4.894 m2 – parcela br. 22 – 3.049 m2
 • parcela br. 23 – 2.561 m2 – parcela br. 24 – 2.801 m2
 • parcela br. 25 – 2.879 m2 – parcela br. 26 – 6.121 m2
 • parcela br. 27 – 4.126 m2 – parcela br. 28 – 4.118 m2
 • parcela br. 29 – 7.424 m2 – parcela br. 30 – 4.748 m2
 • parcela br. 31 – 4.762 m2 – parcela br. 32 – 3.660 m2
 • parcela br. 33 – 3.678 m2 – parcela br. 34 – 3.404  m2
 • parcela br. 35 – 3.244 m2 – parcela br. 36 – 4.805 m2
 • parcela br. 37 – 5.244 m2 – parcela br. 38 – 6.977 m2
 • parcela br. 39 – 5.915 m2 – parcela br. 40 – 3.870 m2
 • parcela br. 41 – 3.710 m2 – parcela br. 42 – 3.678 m2
 • parcela br. 43 – 4.763 m2 – parcela br. 44 – 4.570 m2
 • parcela br. 45 – 7.247 m2 – parcela br. 46 – 4.118 m2
 • parcela br. 47 – 4.148 m2 – parcela br. 48 – 6.133 m2
 • parcela br. 49 – 4.699 m2 – parcela br. 50 – 6.784 m2
 • parcela br. 51 – 7.772 m2 – parcela br. 52 – 7.250 m2
 • parcela br. 53 – 4.572 m2 – parcela br. 54 – 4.767 m2
 • parcela br. 55 – 3.947 m2 – parcela br. 56 – 4.731 m2
 • parcela br. 57 – 4.750 m2 – parcela br. 58 – 7.429 m2
 • parcela br. 59 – 7.735 m2 – parcela br. 60 – 3.227 m2
 • parcela br. 61 – 8.864 m2 – parcela br. 62 – 20.000 m2
 • parcela br. 63 – 8.163 m2 – parcela br. 64 – 7.906 m2
 • parcela br. 65 – 5.408 m2 – parcela br. 66 – 20.021 m2
 • parcela br. 67 – 17.550 m2 – parcela br. 68 – 13.380 m2
 • parcela br. 69 – 9.550 m2 – parcela br. 70 – 12.250 m2
 • parcela br. 71 – 13.340 m2 – parcela br. 72 – 13.770 m2
 • parcela br. 73 – 14.190 m2 – parcela br. 74 – 15.800 m2
 • parcela br. 75 – 16.880 m2
po početnim cijenama po m2:
 • za fizičke osobe s prebivalištem na području Općine Kula Norinska i pravne osobe registrirane na području općine Kula Norinska:
  • proizvodnja i skladištenje: 38,00 kn/m2
  • proizvodnja*, građevinarstvo, trgovina, usluge i ostalo: 53,00 kn/m2
 • za ostale fizičke i pravne osobe:
  • proizvodnja i skladištenje: 76,00 kn/m2
  • proizvodnja*, građevinarstvo, trgovina, usluge i ostalo: 110,00 kn/m2
* proizvodnja od C19 – C25 po NKD 2007

Zemljište iz prethodnog stavka prodaje se u cijelosti ili u dijelu prema potrebama kupca (investitora), s time da će se u tom slučaju stvarna površina zemljišta utvrditi parcelacijom zemljišta koju provodi kupac na temelju pravomoćne lokacijske dozvole.
Grafički prikaz sa navedenim oznakama nekretnina, sastavni je dio javnog natječaja.

II. Predmetne nekretnine prodaju se u neuređenom prirodnom stanju bez izgrađene infrastrukture.

III. Natjecatelji mogu biti sve fizičke i pravne osobe, a strane osobe ako ispunjavaju zakonom predviđene uvjete za stjecanje prava vlasništva.

IV. Stjecatelj nekretnine mora započeti sa izgradnjom građevine na kupljenoj nekretnini u roku od 1 (jedne) godine od dana zaključenja ugovora o kupoprodaji, a s obavljanjem djelatnosti u roku od 2 (dvije) godine od dana zaključenja ugovora o kupoprodaji.

V. Natjecatelji su dužni uplatiti  jamčevinu u iznosu od 5.000,00 kuna koja se uplaćuje na žiro račun Općine Kula Norinska HR56 2390 0011 8219 0000 5, poziv na broj 68 7706- OIB. Dokaz o uplaćenoj jamčevini mora biti priložen uz ponudu, u protivnom će se ponuda odbaciti.
Natjecatelju koji ne uspije u natječaju, uplaćena jamčevina vraća se u roku 15 dana, a natjecatelj koji odustane od ponude gubi pravo na povrat jamčevine.
Ponuditelj koji uspije u natječaju, jamčevina se uračunava u ponuđenu cijenu, time da se jamčevina ne vraća ukoliko najpovoljniji ponuđač naknadno odustane od zaključenja ugovora u propisanom roku ili ukoliko se ugovor o kupoprodaji raskine uslijed neplaćanja kupoprodajne cijene.

VI. Ponuda mora sadržavati:

 1. osnovne podatke o ponuditelju:
 • za fizičke osobe: ime, prezime, OIB, adresu, rješenje o upisu u obrtni registar (preslika obrtnice)
 • za pravne osobe: naziv, OIB, sjedište i rješenje o upisu u sudski registar ne stariji od 30 dana,
 1. ponuđeni kupoprodajni iznos za metar kvadratni (m2) zemljišta za koje se dostavlja ponuda
 2. dokaz o uplaćenoj jamčevini, te broj računa ponuditelja za slučaj povrata jamčevine
 3. dokaz o bonitetu odnosno solventnosti pravnog subjekta (BON-1 i BON-2)
 4. pravne osobe uz ponudu dostavljaju kratki opis dosadašnjeg poslovanja, ostvareni ukupni prihod, broj zaposlenih, razlozi ulaska u zonu i planirani razvoj, djelatnost koju će obavljati u zoni, oznaku čestice za koju se natječe s naznačenom površinom zemljišta koju kupuje, procjenu potrebne električne snage, planirana ulaganja, planirani broj novozaposlenih radnika, izvori financiranja sa istaknutim udjelom vlastitih ulaganja.
Najpovoljnijom ponudom smatrat će se ona ponuda koja uz isključivo ispunjenje svih uvjeta natječaja, s priloženom traženom dokumentacijom, sadrži i najviši iznos ponuđene cijene.
U slučaju da dva ili više ponuditelja ponude istu cijenu, prednost će imati ponuda kod koje je ponuđeno jednokratno plaćanje kupoprodajne cijene.
Ukoliko se ne može ustanoviti najpovoljnija ponuda na način propisan u prethodnom stavku , između ponuditelja koji su dali iste ponude prednost se daje onoj koja je prema redoslijedu prispijeća stigla ranije.

VII. Postupak natječaja provesti će stručno povjerenstvo za provedbu natječaja.
Povjerenstvo predlaže Općinskom vijeću donošenje odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za svaku pojedinu nekretninu, o neprihvaćanju pojedine odnosno svih ponuda bez navođenja posebnog razloga

VIII. Kupoprodajna cijena, umanjena za iznos uplaćene jamčevine,  plaća se u roku 15 dana po potpisu Kupoprodajnog ugovora ili u obrocima na najdulji rok do 2 godine. U slučaju zakašnjenja u plaćanju ugovorene cijene, kupac je dužan uz kupoprodajnu cijenu platiti zakonsku zateznu kamatu za vrijeme zakašnjenja odnosno od dana dospijeća do dana plaćanja. Ukoliko kupac zakasni s plaćanjem više od 90 (devedeset) dana od isteka roka, općina može raskinuti kupoprodajni ugovor i zadržati plaćenu jamčevinu.

IX. Porez na promet nekretnina plaća kupac.
Stjecatelj nekretnine snosi i sve troškove i izdatke vezane uz sklapanje Ugovora o kupoprodaji nekretnine, te troškove zemljišnoknjižne i katastarske provedbe na ime stjecatelja..
Tabularna isprava za upis vlasništva u zemljišnim knjigama na kupljenoj nekretnini kupcu će se izdati nakon što isplati kupoprodajnu cijenu u cijelosti (uključivo i u slučaju kada je predviđena obročna otplata), nakon čega će se kupcu kupljena nekretnina predati u samostalan i neposredan samoposjed i uživanje.

X. Ponude se dostavljaju na adresu: Općina Kula Norinska, Rujnička 1, 20341 Kula Norinska, a  šalju se poštom preporučeno u zatvorenoj omotnici s naznakom “ Prodaja zemljišta u poslovnoj zoni  Nova Sela“ Općina Kula Norinska , Rujnička l , 20341 Kula Norinska – “ZA NATJEČAJ – NE OTVARATI”, najkasnije do 13. travnja 2015. godine do 11,00 sati.
Nepravovremene (ponude izvan roka) i nepotpune ili na drugi način protivne uvjetima iz natječaja podnesene ponude Povjerenstvo će odbaciti.
Općina Kula Norinska zadržava pravo da ne izabere nijednu ponudu.

Natječaj će biti objavljen u Slobodnoj Dalmaciji, službenim stranicama općine Kula Norinska, te na stranici http://www.zona-novasela.hr/natjecaji.html.
Sve informacije o ovom natječaju mogu se dobiti u Jedinstvenom upravnom odjelu, usmeno, na telefon 020/693-349020/693-349 .

Načelnik općine Kula Norinska
Nikola Krstičević, mag.oec.

KLASA: 944-01/15-01/01

URBROJ: 2148/02-15-1
Kula Norinska, 16. ožujka 2015.

Grafički prikaz čestica koje se prodaju, kao i više podataka o Poslovnoj zoni Nova Sela, možete vidjeti na službenoj stranici Poslovne zoneSkip to content