JAVNA RASPRAVA O IZMJENAMA PROSTORNOG PLANA

JAVNA RASPRAVA O IZMJENAMA PROSTORNOG PLANA

Na temelju članka 87. Zakona o prostornom uređenju i gradnji („Narodne novine“, broj: 76/07, 38/09, 55/11, 90/11, 50/12, 55/12) Načelnik Općine Kula Norinska, objavljuje:

JAVNU RASPRAVU

o Prijedlogu Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Kula Norinska (u daljnjem tekstu: ID PPUO).

Za vrijeme trajanja javne rasprave, na javni uvid će se izložiti grafički i tekstualni dio Prijedloga ID PPUO Kula Norinska, i to u prostorijama Društvenog doma u Krvavcu. Javni uvid trajati će od 14.srpnja – 14.kolovoza 2015. godine, a javno izlaganje Izrađivača Plana održati će se:

u utorak 14.srpnja 2015.g. u 17:00 sati u prostorijama Društvenog doma u Krvavcu.

Prijedlog ID PPUO Kula Norinska je objavljen i ovdje – na web stranici Općine Kula Norinska: www.kulanorinska.hr Pisana očitovanja, mišljenja, primjedbe i prijedloge na Prijedlog ID PPUO-a mogu se dostaviti do isteka javnog uvida (zaključno sa 14.08.2015.) i pisanim putem na adresu:

Općina Kula Norinska Jedinstveni upravni odjel, Rujnička 1, 20 341 Kula Norinska ili se upisuju u knjigu primjedbi.

Prijedlozi i primjedbe koji nisu dostavljeni u roku i nisu čitko napisani i potpisani imenom i prezimenom, uz adresu podnositelja, neće se uzeti u obzir u pripremi Izvješća o javnoj raspravi.

Općina Kula Norinska Načelnik: Nikola Krstičević, mag.oec

PRIJEDLOG ID PPOU Kula Norinska za preuzimanje:

25 000 1

25 000 2.1.PROMET

25 000 2.2.POSTA I ELEKTRONICKE KOMUNIKACIJE

25 000 2.3.ENERGETSKI SUSTAV

25 000 2.4.VODNOGOSPODARSKI SUSTAV

25 000 3.1.PODRUCJA POSEBNIH UVJETA KORISTENJA

25 000 3.2.PODRUCJA POSEBNIH OGRANICENJA U KORISTENJU

25 000 3.4.STANISTA

A.Tekstualni dio_ODREDBE

C.Obvezni prilozi_SAZETAK

gradevinska podrucja 5000 4.1.BOROVCI

gradevinska podrucja 5000 4.2.DESNE

gradevinska podrucja 5000 4.3.KRVAVAC_KRVAVAC II

gradevinska podrucja 5000 4.4.KULA NORINSKA_MATIJEVICI

gradevinska podrucja 5000 4.5.MOMICI

gradevinska podrucja 5000 4.6.NOVA SELA

gradevinska podrucja 5000 4.7.PODRUJNICA