EVIDENTIRANJE NERAZVRSTANE CESTE “MATIJEVIĆI – MOMIĆI – PODRUJNICA”

EVIDENTIRANJE NERAZVRSTANE CESTE “MATIJEVIĆI – MOMIĆI – PODRUJNICA”

Na temelju članka 123.-133. Zakona o cestama ( NN 84/11, 18/13,  22/13, 54/13 i 92/14) te objašnjenja Središnjeg ureda DGU-a (Klasa:  932-01/12-02/182 ; Urbroj: 541-03-1-12-28) od 24.10.2012. g, objavljujemo

JAVNI POZIV

nositeljima prava na nekretninama o započinjanju postupka evidentiranja nerazvrstane ceste„Matijevići – Momići – Podrujnica“

Ovim pozivom obavještavaju se nositelji prava na nekretninama koje graniče sa zemljištem na kojem je izvedena cesta o započinjanju postupka evidentiranja nerazvrstane ceste u K.O. Desne i K.O. Borovci.

Naziv ceste: „Matijevići – Momići – Podrujnica“

Opis dionice:  Spoj državne ceste DC62 te ruta iznad naselja Matijevići – Momići – Podrujnica sve do Orepka.

Snimku izvedenog stanja i geodetski elaborat izvedenog stanja predmetne ceste izraditi će ovlašteni inženjer geodezije Nadomir Križanović iz tvrtke GEOIN – SPLIT d.o.o. Split, Doverska 10.

Općina Kula Norinska započet će s obilježavanjem granica zemljišta na kojem je izgrađena nerazvrstana cesta uz stručnu pomoć ovlaštenog inženjera geodezije, koji se brine da lomne točke granica ceste budu ispravno stabilizirane i obilježene.

Nositelji prava na susjednim česticama  mogu izvršiti uvid u geodetski elaborat izvedenog stanja predmetne ceste te zatražiti eventualna dodatna pojašnjenja dana: 12.12.2016. god., od 09:00 do 11:00 sati u prostorijama Općine Kula Norinska.

Kula Norinska, 5. prosinca 2016.

Klasa: 930-02/16-01/01

Urbroj: 2148/02-16-3

Načelnik Općine Kula Norinska Nikola Krstičević mag.oec.Skip to content