PRODAJA SLUŽBENOG VOZILA

PRODAJA SLUŽBENOG VOZILA

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13), članka 44. Statuta Općine Kula Norinska (Službeni glasnik Dubrovačko-neretvanske županije br:06/13) , te na temelju Odluke Općinskog vijeća Klasa: 943-01/16-01/01, Urbroj: 2148/02-16-1, od 12.10.2016.g.  , Načelnik Općine Kula Norinska raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za prikupljanje pisanih ponuda za prodaju

vozila u vlasništvu Općine Kula Norinska

1. Predmet ovog natječaja je prodaja motornog   vozila u vlasništvu  Općine Kula Norinska, RENAULT TRAFIC, model vozila: VP PG, broj šasije: VF1 JLBJB6BY234560, snaga motora 107 KW, obujam motora 2464 cm3, datum prve registracije: 22.10.2007. godine, registriran do 30.11.2016. godine,  mjesta za sjedenje: 9, motor: Diesel-Euro IV, boja: bijela.

2. Vozilo se može razgledati svaki radni dan u vremenu od 08,00 do 13,00 sati, na adresi Općina Kula Norinska, Rujnička 1.

3. Pokretnina iz točke 1. kupuje se po sistemu viđeno-kupljeno.

4. Početna cijena iznosi 37.000,00  kuna. Jamčevina iznosi 1.850,00  kuna.

5. Svaki ponuditelj obavezno uplaćuje jamčevinu u iznosu od 5% početne cijene (određene u točki 4.), a ista se uplaćuje u korist Proračuna Općine Kula Norinska, IBAN HR 56 2390 0011 8219 0000 5,  model : HR68, poziv na broj 7757-OIB uplatitelja.

6. Sve ostale troškove vezane uz sklapanje kupoprodajnog ugovora plaća kupac. Razliku između ponuđene cijene i uplaćene jamčevine, ponuditelj koji bude odabran po natječaju uplatiti će prije preuzimanja vozila a što će biti određeno ugovorom.

7. Kupoprodajna cijena uplaćuje se jednokratno.

8. Ponuditelju koji ne bude odabran po natječaju ili u slučaju ako dođe do poništenja natječaja, uplaćena jamčevina se vraća u roku od 8 dana od dana izbora najpovoljnijeg ponuditelja, odnosno poništenja natječaja, bez prava na kamatu.

9. U slučaju da najpovoljniji ponuditelj odustane od sklapanja ugovora ili ne plati ugovorenu cijenu u kojem slučaju se raskida ugovor, jamčevina mu se ne vraća.

10.  Ponuda po natječaju podnosi se u pisanom obliku, a mora sadržavati:

–    naznaku pokretnine za koju se natječe,

–    iznos ponuđene cijene,

–    ime i prezime, OIB i prebivalište ponuditelja (za fizičke osobe), odnosno naziv trgovačkog društva s adresom sjedišta i OIB (za pravne osobe) , preslika izvoda iz sudskog registra, odnosno obrtnice,

–    dokaz o uplaćenoj jamčevini,

–    broj računa na koji će se izvršiti povrat uplaćene jamčevine

Ponuda bez ovih sadržaja i priloga smatrat će se nepotpunom.

11.  Ponude se podnose do 28 . prosinca 2016. godine, do 12 sati, bez obzira na način dostave. Ponude će otvoriti Povjerenstvo za provođenje natječaja za prodaju vozila  u vlasništvu Općine Kula Norinska u službenim prostorijama Općine Kula Norinska, Rujnička 1.

12.  Zakašnjele i nepotpune ponude te ponude podnesene protivno uvjetima iz ovog javnog natječaja neće se razmatrati.

13.  Najpovoljniji ponuditelj je onaj koji ponudi najvišu kupoprodajnu cijenu u odnosu na početnu cijenu iz ovog javnog natječaja i koji ispunjava sve ostale uvjete iz natječaja. Ukoliko više ponuditelja ponudi istu cijenu, prednost ima onaj ponuditelj koji je ponudu predao prije.

14.  O odabiru najpovoljnije ponude ili poništenju natječaja ponuditelji će biti obaviješteni pisanim putem.

15.  Ponude na javni natječaj, zajedno sa prilozima, podnose se u zatvorenoj omotnici na adresu: Općina Kula Norinska, Rujnička 1, 20341 Kula Norinska s naznakom “PONUDA ZA NATJEČAJ ZA KUPNJU  VOZILA – NE OTVARAJ!“ ili se predaju osobno na istoj adresi.

16.  Načelnik zadržava pravo na poništenje natječaja i odustanak od prodaje vozila u svako doba prije potpisivanja ugovora o kupoprodaji.

17.  Za sve dodatne informacije zainteresirani se mogu javiti na broj telefona: 020/693-527.

KLASA: 031-11/16-01/01

URBROJ:2148/02-16-1

Načelnik:

Nikola  Krstičević, mag.oecSkip to content