OGLAS za prijam u radni odnos na određeno – Komunalni redar

OGLAS za prijam u radni odnos na određeno – Komunalni redar

REPUBLIKA HRVATSKA
DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA
OPĆINA KULA NORINSKA
JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
Klasa: 112-03/19-01/02
Urbroj: 2148/02-19-1
Kula Norinska, 14. veljače 2019. g.

 

Na temelju članka 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 86/08, 61/11 i 4/18), pročelnica Jedinstvenoga upravnog odjela Općine Kula Norinska, raspisuje

OGLAS

za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Kula Norinska na radno mjesto:

        – komunalni redar -1 IZVRŠITELJ/ICA na određeno vrijeme od dvanaest mjeseci uz probni rad od tri mjeseca, na pola radnog vremena

 

Opći uvjeti za prijam u službu:

 • punoljetnost,
 • hrvatsko državljanstvo,
 • zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta.

Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta dostavlja izabrani kandidat nakon obavijesti o izboru, a prije donošenja rješenja o prijemu u službu.

Posebni uvjeti za prijam u službu:

 • SSS ili gimnazija,
 • poznavanje rada na računalu,
 • vozačka dozvola B-kategorije i osobni automobil u vlasništvu ili na raspolaganju
 • državni stručni ispit.

Na oglas se može prijaviti i kandidat koji nema položen državni stručni ispit, pod uvjetom da, ako bude primljen u službu, ispit položi u zakonskom roku.

Uz prijavu na oglas kandidati su dužni priložiti:

 • životopis,
 • dokaz o državljanstvu (preslika osobne iskaznice, putovnice ili domovnice),
 • dokaz o stručnoj spremi (preslika diplome),
 • dokaz o položenom vozačkom ispitu B kategorije – preslika vozačke dozvole
 • dokaz o posjedovanju osobnog automobila – preslika prometne dozvole ili vlastoručno potpisana izjava vlasnika vozila da kandidat ima na raspolaganju osobni automobil
 • ispis elektroničkog zapisa podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili potvrda o podacima evidentiranim u evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ne starija od 30 dana od posljednjeg dana roka za podnošenje prijave,
 • dokaz o položenom državnom stručnom ispitu (svjedodžba ili uvjerenje),
 • dokaz o poznavanju rada na računalu (uvjerenje, svjedodžba i sl.) ili vlastoručno potpisana izjava koju ne treba ovjeravati,
 • uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak – ne starije od 6 mjeseca od posljednjeg dana roka za podnošenje prijave,
 • vlastoručno potpisanu izjavu danu pod materijalnom i kaznenom odgovornošću (koju ne treba ovjeravati) da za prijam u službu ne postoje zapreke iz članaka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

Isprave kojima se dokazuje ispunjavanje uvjeta iz oglasa mogu se priložiti u neovjerenom presliku, a nakon obavijesti o izboru, prije donošenja rješenja o prijmu u službu, izabrani kandidat će dostaviti izvornik ili ovjerenu presliku isprava.

Ako kandidat/kinja uz prijavu priloži dokumente u kojima osobni podaci nisu istovjetni, dužan je dostaviti i dokaz o njihovoj promjeni (presliku vjenčanog ili rodnog lista i sl.).

U službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članaka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

Na oglas mogu se prijaviti osobe obaju spolova, a izrazi u oglasu koji imaju rodno značenje odnose se jednako na muške i ženske osobe.

Kandidat koji ima pravo prednosti kod prijema u službu prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na oglas pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Kandidat koji se pozove na pravo prednosti dužan je uz prijavu na oglas priložiti sve dokaze o ostvarivanju traženih uvjeta iz oglasa, kao i sve dokaze predviđene posebnim zakonom na osnovi kojeg ostvaruje pravo prednosti na koje se poziva.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadržava sve podatke i priloge navedene u oglasu.

Osoba koja ne podnese pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz oglasa, ne smatra se kandidatom prijavljenim na oglas i dostavlja joj se obavijest o razlozima zbog kojih se ne smatra kandidatom prijavljenim na oglas. Protiv navedene obavijesti osoba kojoj je obavijest dostavljena nema pravo podnošenja pravnog lijeka.

Na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti mogu pristupiti kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa. Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti, smatra se da je povukao prijavu na oglas.

Osobe koje se prijavljuju na oglas dužne su dostaviti svoju prijavu na adresu:

OPĆINA KULA NORINSKA, Rujnička 1, 20341 Kula Norinska , putem pošte ili osobno, u roku 10 dana od dana objave oglasa na oglasnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje u zatvorenoj koverti s naznakom “Za prijam u službu – KOMUNALNI REDAR“

Opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, područje provjere te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za tu provjeru objavit će se na službenoj web-stranici Općine Kula Norinska www.kulanorinska.hr .

Vrijeme i mjesto održavanja pisanog testiranja objavit će se na web-stranici Općine Kula Norinska i na oglasnoj ploči Općine Kula Norinska najmanje pet dana prije održavanja testiranja.

O rezultatima testiranja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Po raspisanom oglasu ne mora se izvršiti izbor te se u tom slučaju donosi odluka o poništenju oglasa.

 

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
PROČELNICA
Meri Doko, dipl.iur

 Skip to content