NATJEČAJ ZA: STRUČNI/A SURADNIK/ICA-ADMINISTRATOR/ICA PROJEKTA “ZAŽELI I OSTVARI”

NATJEČAJ ZA: STRUČNI/A SURADNIK/ICA-ADMINISTRATOR/ICA PROJEKTA “ZAŽELI I OSTVARI”

 

REPUBLIKA HRVATSKA
DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA
OPĆINA KULA NORINSKA

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

 KLASA: 112-03/19-01/01
URBROJ: 2148/02-19-2
Kula Norinska, 25. rujna 2019. godine

Na temelju članka 28 i 29.  Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11 i 4/18- u nastavku teksta: ZSN), pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Kula Norinska raspisuje

OGLAS

za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Kula Norinska na radno mjesto:
stručni suradnik  – administrator projekta „ Zaželi i ostvari“ – 1 izvršitelj/izvršiteljica do povratka zaposlenice s porodiljnog dopusta, za potrebe rada na aktivnostima vezanim uz provođenje kontrole na terenu, provođenje administrativnih poslova projekta, sudjelovanje u upravljačkim aktivnostima u dogovoru s voditeljem projekta koji se financira iz fondova Europske unije, uz probni rad od dva mjeseca.

Služba na određeno vrijeme za potrebe rada na aktivnostima vezanim uz provođenje projekta koji se financira iz fondova Europske unije ne može postati služba na neodređeno vrijeme.

Opći uvjeti za prijam u službu:
– punoljetnost,
– hrvatsko državljanstvo,
– zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima.

Pored općih uvjeta za prijam u službu, kandidati moraju ispunjavati i sljedeće posebne uvjete:
– magistar struke, stručni specijalist ili stručni prvostupnik društvenog ili humanističkog smjera;- najmanje godina dana radnog iskustva na odgovarajućim poslovima;
– organizacijske sposobnosti;
– položen državni stručni ispit;
– poznavanje rada na računalu.

Natjecati se mogu osobe oba spola. Natjecati se mogu i osobe koje nemaju položen državni stručni ispit, uz obvezu da ga polože u roku godine dana od dana prijema u službu.

U službu ne može biti primljen kandidat za čiji prijam postoje zapreke iz članaka 15. i 16. ZSN-a.

Za kandidate prijavljene na oglas koji ispunjavaju formalne uvjete provesti će se prethodna provjera znanja i sposobnosti pisanim testiranjem i intervjuom. Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja, smatra se da je povukao prijavu na oglas.

Na web-stranici Općine Kula Norinska (www.kulanorinska.hr) dostupni su podaci o opisu poslova te podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata i iz kojeg područja, te pravni izvori za pripremanje kandidata za tu provjeru. Na istoj web-stranici i oglasnoj ploči Općine Kula Norinska objavit će se vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje 5 dana prije održavanja provjere.

Prijavom na oglas smatra se da je kandidat suglasan da se podaci obrađuju, koriste i čuvaju isključivo u svrhu provedbe oglasa te da se isti objavljuju na službenoj web-stranici kao i na oglasnoj ploči Općine Kula Norinska.

Uz pisanu vlastoručno potpisanu prijavu s naznakom za koje radno mjesto se podnosi prijava, kandidati obavezno prilažu:
– životopis
– dokaz o hrvatskom državljanstvu (presliku domovnice ili osobne iskaznice)
– dokaz o stručnoj spremi (presliku diplome)
– elektronički zapis o stažu koji je izdao Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje ili potvrdu koju je izdao Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje,
– dokaz o radnom iskustvu ostvarenom na odgovarajućim poslovima (koji sadrži vrstu poslova koju je kandidat/kinja obavljao/la, vrstu stručne spreme za obavljanje tih poslova i razdoblje u kojem je obavljao/la te poslove (preslika ugovora, rješenja ili potvrde poslodavca). Radno iskustvo na odgovarajućim poslovima je radno iskustvo ostvareno na poslovima odgovarajuće stručne spreme i struke
– dokaz o položenome državnom stručnom ispitu, za kandidate koji imaju položen ispit (preslika svjedodžbe), 
– vlastoručno potpisanu izjavu da za prijam u službu ne postoje zapreke iz članaka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
– uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata/kinje ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci)

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u oglasu. Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz oglasa, ne smatra se kandidatom prijavljenim na oglas te će o tome biti obaviještena pisano.

Kandidat koji ima pravo prednosti kod prijema u službu prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Uz prijavu na oglas dužan/na je priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta kao i rješenje o priznatom statusu iz kojega je vidljivo spomenuto pravo te dokaz o nezaposlenosti.

Prijave na oglas s dokazima o ispunjavanju uvjeta, podnose se u roku od 8 dana od objave oglasa u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, Ispostavi Metković, na adresu: Općina Kula Norinska, Povjerenstvo za provedbu oglasa, Rujnička 1, 20341 Kula Norinska, s naznakom: »Prijava na oglas – stručni suradnik – administrator projekta „Zaželi i ostvari“« – ne otvaraj«.

O rezultatima oglasa kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku. Nakon konačnosti rješenja o prijemu u službu, kandidatima koji ne budu primljeni putem pošte će biti vraćena dokumentacija priložena prijavi.

                                                                                             

                                                                                              PROČELNICA:

                                                                                              Meri Doko dipl.iur.

 

Podaci vezani uz oglas administrator projekta Zaželi i ostvari

 Skip to content