Natječaj za dodjelu stipendija studentima

Natječaj za dodjelu stipendija studentima

Na temelju članka 3. Pravilnika o odobravanju stipendija nadarenim učenicima i studentima s područja Općine Kula Norinska («Neretvanski glasnik» br. 03/03) i zaključka o raspisivanju natječaja za stipendiranje studenata u školskoj akademskoj godini 2019/2020, raspisuje se

 

Natječaj za dodjelu stipendija studentima s područja Općine Kula Norinska u školskoj godini 2019/2020

 

1. PREDMET NATJEČAJA

Predmet ovog natječaja je dodjela stipendija darovitim studentima, koji imaju prijavljeno prebivalište na području Općine Kula Norinska, kao i njihovi roditelji, u zadnjih 3 godina prije objavljivanja natječaja.

2. IZNOS I TRAJANJE STIPENDIJE

 • Mjesečni iznos stipendije iznosi 500,00 kuna
 • Stipendije se dodjeljuju za akademsku 2019/2020 godinu i isplaćivati će se u deset mjesečnih rata za razdoblje od listopada 2019. do srpnja 2020. godine.

 

3. OPĆI UVJETI

Pravo natjecanja imaju studenti koji ispunjavaju opće uvjete i to:

 • državljani Republike Hrvatske,
 • upisani na visoko učilište u Republici Hrvatskoj ili izvan Republike Hrvatske:
  na preddiplomskim sveučilišnim studijima, diplomskim sveučilišnim studijima,
  integriranim preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijima, kratkim stručnim studijima, preddiplomskim stručnim studijima i specijalističkim diplomskim stručnim studijima
 • da nisu stariji od 27 godina
  Za vrijeme ostvarivanja prava na stipendiju student ne može primati ni jednu drugu stipendiju.

 

4. POSEBNI UVJETI

 • Studenti I godine studija koji imaju prosjek ocjena od najmanje 4,00 iz dva završna razreda srednje škole,
 • Studenti 2. ,3, 4. i 5. godine studija koji su u prethodnoj godini studija ostvarili prosjek ocjena najmanje 3,00, ili koji su od svih položenih ispita na prethodnim godinama studija postigli prosjek ocjena najmanje 3,00.
 • Student koji je stekao pravo na stipendiju, a redovito upiše slijedeću godinu,
 • Stipendiju ostvaruju studenti s većim prosjekom ocjena obračunatih na dvije decimale.
  Ukoliko dva ili više studenata imaju isti prosjek ocjena prednost pri izboru imaju studenti koji su imali više uspjeha na natjecanjima, koji su učesnici znanstvenih i stručnih projekata, ili imaju objavljene stručne radove.

 

Na Natječaj za dodjelu stipendije ne mogu se prijaviti studenti:

 • koji upisuju ponovno istu godinu studija,
 • koji imaju upisano mirovanje obveza studenata u akademskoj godini za koju je raspisan natječaj

 

5. PRIJAVI NA NATJEČAJ POTREBNO JE PRILOŽITI

 • Presliku osobne iskaznice
 • Ovjereni prijepis ocjena iz dva završna razreda srednje škole za studente 1. godine studija, odnosno potvrdu o prosjeku ocjena za studente ostalih godina
 • Potvrdu o postignutom uspjehu na natjecanjima, sudjelovanju na znanstvenim i stručnim projektima, objavljenim stručnim radovima u prethodne dvije godine obrazovanja
 • Potvrdu visokog učilišta o redovnom upisu u akademsku godinu 2019/2020,
 • Uvjerenje MUP-a o prebivalištu za podnositelja prijave i za njegove roditelje
 • Ispunjenu i potpisanu prijavnicu, te Izjavu da student nije korisnik niti jedne druge stipendije

 

6. OSTALE ODREDBE

Stipendije se odobravaju bez obveze vraćanja osim:

 • ako student neopravdano prekine ili se ispiše s upisanog studija,
 • ako je studentu izrečena stegovna mjera isključenja sa studija

Stipendije se vraćaju u visini isplaćenih sredstava, u broju i vremenu isplate mjesečnih rata koji odgovaraju broju i vremenu isplate dobivenih stipendija

7. PODNOŠENJE PRIJAVE

Prijave s kompletnom dokumentacijom podnose se Općini Kula Norinska, Jedinstvenom upravnom odjelu, Povjerenstvo za provođenje natječaja za dodjelu stipendija, Rujnička 1, s naznakom «Za stipendije», zaključno do 29. studenoga 2019. godine.

Prijave dostavljene izvan roka i bez potrebite dokumentacije, neće se razmatrati.

Dostavljena dokumentacija ne vraća se podnositelju zahtjeva.

8. POSTUPAK PROVEDBE NATJEČAJA

Natječaj se provodi sukladno odredbama odluke o stipendiranju studenata.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 30 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.

STIPENDIJE 2019 -2020.

Izjava stipendije 2019

Stipendije prijavnica 2019Skip to content