Novosti

Općina Kula Norinska će ove školske godine financirati likovne mape i komplet bilježnica za sve učenike od 1. do 8. razreda koji pohađaju Osnovnu školu u Općini Kula Norinska, a koje će ih čekati prvog dana nastave na školskim klupama. Svi udžbenici od 1. do 8. razreda...

Državna tajnica Nikolina Klaic s načelnikom Nikolom Krstičevićem obišla je lokaciju u Kuli Norinskoj na kojoj će se kroz projekt prekogranične suradnje FIRESPILL izgraditi i opremiti vatrogasni dom vrijedan 11 milijuna kuna bespovratnih EU sredstava. Projekt je odobren kroz program prekogranične suradnje Italija - Hrvatska 2014. - 2020....

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije u sklopu programa ulaganja u zajednicu donijelo je Odluku o sufinanciranju projekta obnove apside u prezbiteriju župne crkve te restauracije i konzervacije 14 slika križnog puta u visini od 65.000,00 kn.   Ovim projektom postojeća apsida prezbiterija je uklonjena, sanirana...

Na temelju članka 96. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine, 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19) i Zaključka načelnika Općine Kula Norinska (KLASA: 350-02/18-01/01, URBROJ: 2148/02-20-3 od dana 24. lipnja 2020.) Jedinstveni upravni odjel Općine Kula Norinska objavljuje: Javna rasprava o prijedlogu II. izmjena i dopuna...

Skip to content