CIVILNA ZAŠTITA

Civilna zaštita Općine Kula Norinska

 

Civilna zaštita je sustav organiziranja sudionika, operativnih snaga i građana za ostvarivanje zaštite i spašavanja ljudi, životinja, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša u velikim nesrećama i katastrofama i otklanjanja posljedica terorizma i ratnih razaranja.

Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave dužne su organizirati poslove iz svog samoupravnog djelokruga koji se odnose na planiranje, razvoj, učinkovito funkcioniranje i financiranje sustava civilne zaštite

DOKUMENTI:

Odluka o donošenju Plana djelovanja civilne zaštite Općine Kula Norinska

Odluka o donošenju Procjene rizika od velikih nesreća za Općinu Kula Norinska

Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Općine Kula Norinska

Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite Općine Kula Norinska za period od 2018. – 2021. godine

Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite Općine Kula Norinska za 2020. godinu s trogodišnjim financijskim učincima

Plan operativne provedbe Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera.. 2020

Odluka o agrotehničkim mjerama 2020

Skip to content