INFORMIRANJE I PRAVO NA PRISTUP INFORMACIJAMA

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija

Obavijest o načinu i uvjetima ostvarivanja prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija

Zakonom o pravu na pristup informacijama NN 25/1385/15  uređuje se  pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija koje posjeduju tijela javne vlasti, propisuju se načela, ograničenja, postupak i način ostvarivanja i olakšavanja pristupa i ponovne uporabe informacija. Cilj ovog Zakona je omogućiti i osigurati ostvarivanje Ustavom Republike Hrvatske zajamčenog prava na pristup informacijama, kao i na ponovnu uporabu informacija fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti.

Pravo na pristup informacijama obuhvaća pravo korisnika na traženje i dobivanje informacije kao i obvezu tijela javne vlasti da omogući pristup zatraženoj informaciji, odnosno da objavljuje informacije neovisno o postavljenom zahtjevu kada takvo objavljivanje proizlazi iz obveze određene zakonom ili drugim propisom.

  • INFORMACIJA je svaki podatak koji posjeduje tijelo javne vlasti u obliku dokumenta, zapisa, dosjea, registra, neovisno o načinu na koji je prikazan (napisani, nacrtani, tiskani, snimljeni, magnetni, optički, elektronički ili neki drugi zapis), koji je tijelo izradilo samo ili u suradnji s drugim tijelima ili dobilo od druge osobe, a nastao je u okviru djelokruga ili u vezi s organizacijom i radom tijela javne vlasti.
  • PONOVNA UPORABA znači uporabu informacija tijela javne vlasti od strane fizičkih ili pravnih osoba, u komercijalnu ili nekomercijalnu svrhu različitu od izvorne svrhe za koju su informacije nastale, a koja se ostvaruje u okviru zakonom ili drugim propisom određenog djelokruga ili posla koji se uobičajeno smatra javnim poslom. Razmjena informacija između tijela javne vlasti radi obavljanja poslova iz njihova djelokruga ne predstavlja ponovnu uporabu. Pravo na ponovnu uporabu informacija ostvaruje se podnošenjem zahtjeva. Uvjeti za ponovnu uporabu informacija opisani su u čl. 19., 20. i 21. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pravu na pristup informacija (Narodne novine, br. 85/15).

Što se ne smatra zahtjevom za pristup informacijama

Ne smatra se zahtjevom za pristup informacijama traženje uvida u cjelokupni spis predmeta, objašnjenja ili uputa vezanih uz ostvarivanje nekog prava ili izvršavanje obveze, izrade analize ili tumačenja nekog propisa, kao ni stvaranje nove informacije.

Službenik za informiranje

Tijelo javne vlasti obvezno je radi osiguravanja prava na pristup informacijama donijeti odluku kojom će odrediti posebnu službenu osobu mjerodavnu za rješavanje ostvarivanja prava na pristup informacijama.

Podaci o službeniku za informiranje:

MERI DOKO
RUJNIČKA 1, 20341 KULA NORINSKA, Hrvatska
Tel.: +385 (0) 20/693-527
E-mail službenika za informiranje: kula.norinska@du.t-com.hr
Uredovno vrijeme za rad sa strankama određuje se od ponedjeljka do petka od 08:00 do 12:00 sati.

 

Oglasna ploča:

 

Obrazac 2 – Zahtjev za pristup informacijama 

Obrazac 3 – Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije 

Obrazac 4- Zahtjev za ponovnu uporabu informacije

 

Upitnik za samoprocjenu TJV sukladno ZPPI

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2022.

UPISNIK 2022

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2021.

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2020.

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2019.

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2018.

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2017.

Otvoreni podaci: ASSET LISTA

 

Popis udjela iz članka 4. stavka 4.  Zakona o sprječavanju sukoba interesa:

Izjave članova predstavničkog tijela

Skip to content