UVID U IDEJNI PROJEKT IZGRADNJE KANALIZACIJSKOG SUSTAVA

UVID U IDEJNI PROJEKT IZGRADNJE KANALIZACIJSKOG SUSTAVA

Dubrovačko –neretvanska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Ispostava u Metkoviću, na temelju članka 111. stavak (2) i (3) Zakona o prostornom uređenju i gradnji (Narodne novine, br. 76/07 i 38/09)

POZIVA

vlasnike i nositelje drugih stvarnih prava na nekretninama odnosno na katastarskim česticama (u prilogu) preko dijela kojih je predviđen zahvat u prostoru:

IZGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE I PROČIŠĆAVANJA OTPADNIH VODA

NASELJA OPĆINE KULA NORINSKA

da izvrše uvid u IDEJNI PROJEKT, za izdavanje lokacijske dozvole, Br.T.D.: 47/09-3, na česticama zemlje (u prilogu), Investitora Općina Kula Norinska, Rujnička ulica 1, 20 341 Kula Norinska.

Idejni projekt broj: Br.T.D.: 47/09-3, od svibnja 2010. g. izradio Geoproming d.o.o. Metković, Trg dr. Franje Tuđmana 1.

Uvid u idejni projekt može se izvršiti osobno ili putem svog opunomoćenika u Dubrovačko-neretvanskoj županiji, Upravni odjel za prostorno uređenju, gradnju i zaštitu okoliša, Ispostava u Metkoviću, ulica Kralja Zvonimira 22, soba 3, dana 19. srpnja 2010. (ponedjeljak) u vremenu od 11 do 14 sati.

Potrebno je donijeti na uvid osobnu iskaznicu i dokaz o pravnom interesu (izvod iz zemljišne knjige ili posjedovni list). Ukoliko se ne odazovete ovom pozivu, a izostanak ne opravdate, postupak će se nastaviti u skladu s pravilima postupka i materijalnom propisu.

PO OVLAŠTENJU PROČELNIKA:

Blažko Mijić, dipl. ing. građ.

SPISAK ČESTICA

Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda je smješten na čestici zemlje br. 651/14, 651/15 i 651/16 sve u K.O. Opuzen jer je to jedino moguće rješenje, obzirom da na česticama zemlje predviđenim po projektnom rješenju su djelomično izgrađeni stambeni objekti i izgradnje uređaja između stambenih objekata ne bi bila moguća. Za uređaj je potrebno uraditi izvlaštenje dijelova navedenih čestica zemlje.

Armiranobetonski most i pristupna prometnica su smješteni na česticama zemlje 652/11, 652/12, 652/13, 651/6, 651/10, 651/13, 780 i 781 sve u K.O. Opuzen. Za prometnica i za most biti će također potrebno uraditi izvlaštenje dijelova navedenih čestica zemlje.

Crpne stanice su smještene na slijedećim česticama zemlje i to: – CS 1 Podrujnica na čestici zemlje 3798/1 K.O. Desne, – CS 2 Momići na čestici zemlje 3879/3 K.O. Desne, – CS 3 Matijevići na čestici zemlje 3798/1 K.O. Desne, – CS 4 Matijevići II na čestici zemlje 3798/1 K.O. Desne, – CS 5 Kula Norinska na čestici zemlje 5786/2 K.O. Desne, – CS 6 Krvavac II na čestici zemlje 975 K.O. Krvavac II i CS 7 Opuzen na čestici zemlje 6028 K.O. Opuzen. Crpne stanice su ukopani objekti i vidljivi su samo poklopci i razvodni ormar za priključak struje. Za crpne stanice bi bilo bolje uraditi izvlaštenje dijelova čestica zemlje.

Fekalna kanalizacija je smještena uglavnom po lokalnim prometnicama i njihovim česticama zemlje, te na ostalim česticama zemlje gdje to zahtjeva projekt i to: 975 i 3 u K.o. Krvavac II; na k.č. 6028, 5999/1, 308, 304, 305, 306, 307, 315, *315, *316, *317, 308, 5998/1, 5998/2, 299/1, 300/1, 322/1, 321, 320, 319/1, 319/2, 319/3, 318, 317, 314/2, 314/3, 314/4, 314/5, 312/2, 313, 316/2, 316/3, 293, 292, 336/1, 291, 339, 341, 428, 426, 425, 424, 422/3, 421, 420, 422/1, 455, , 456/1, 460, 459/1, 456/2, 457/2, 453/1, 452, 469, 470/2, 515/1, 515/2, 515/3, 515/4, 515/5, 515/6, 515/7, 515/8, 515/9, 515/10, 651/21, 651/37, 651/36, 651/15, 651/20, 651/24, 652/9, 651/19, 651/23, 651/22, 651/11, 727/2, 727/1, 744, 745, 652/17, 652/8, 652/10, 652/7, 652//15, 652/16, 652/6, 652/5, 651/10, 651/6, 651/12, 652/11, 652/12, 652/13, 651/13, 651/14, 651/15, 651/16, 780, 781, 981, u K.O. Opuzen; te na k.č. , 5773/1, 5786/2, 4727, 5756, 5786/35, 5786/34, *904, *905, *906, 5002/1, 5002/2, 5042, 5487/1, 5041/7, 5760/2, 3798/1 i 4751/2 u K.o. Desne.Skip to content