NATJEČAJ ZA DODJELU STIPENDIJA

NATJEČAJ ZA DODJELU STIPENDIJA

REPUBLIKA HRVATSKA
DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA
OPĆINA KULA NORINSKA
Klasa: 604-02/17-01/01
Urbroj: 2148/02-17-1
Kula Norinska, 3.01.2018.
Na temelju članka 3. Pravilnika o odobravanju stipendija nadarenim učenicima i studentima s područja Općine Kula Norinska («Neretvanski glasnik» br. 03/03) i zaključka o raspisivanju natječaja za stipendiranje  studenata u školskoj akademskoj godini 2017/2018, raspisuje se

N A T J E Č A J za dodjelu stipendija  studentima s područja Općine Kula Norinska u šk.god. 2017/2018

1. PREDMET NATJEČAJA
Predmet ovog natječaja je dodjela stipendija darovitim  studentima,  koji imaju prijavljeno prebivalište na području Općine Kula Norinska, kao i njihovi roditelji, u zadnjih 5 godina prije objavljivanja natječaja.

2. IZNOS I TRAJANJE STIPENDIJE
–  Mjesečni iznos stipendije iznosi 400,00  kuna mjesečno
– Stipendije se dodjeljuju za akademsku 2017/2018 godinu i isplaćivati će se u deset mjesečnih rata za razdoblje od listopada 2017. do srpnja 2018. godine.

3. STIPENDIJE  NADARENIM STUDENTIMA
U akademskoj godini 2017/2018, dodijeliti će se 10 stipendija.

4. OPĆI UVJETI
Pravo natjecanja imaju studenti koji ispunjavaju opće uvjete i to:
1. državljani Republike Hrvatske,
2. upisani na visoko učilište u Republici Hrvatskoj ili izvan Republike Hrvatske:
na preddiplomskim sveučilišnim studijima, diplomskim sveučilišnim studijima, integriranim preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijima, kratkim stručnim studijima, preddiplomskim stručnim studijima i specijalističkim diplomskim stručnim studijima
3. da nisu stariji od 27 godina
4. Za vrijeme ostvarivanja prava na stipendiju student ne može primati ni jednu drugu stipendiju.

5. POSEBNI UVJETI
– Studenti 1. godine studija koji imaju prosjek ocjena od najmanje 4,50 iz dva završna razreda srednje škole,
– Studenti 2., 3, 4. i 5. godine studija koji su u prethodnoj godini studija ostvarili prosjek ocjena najmanje 3,80, ili koji su od svih položenih ispita na prethodnim godinama studija postigli prosjek ocjena  najmanje 3,80.
– Stipendiju ostvaruju studenti s većim prosjekom ocjena obračunatih na dvije decimale. Ukoliko dva ili više studenata imaju isti prosjek ocjena prednost pri izboru imaju studenti koji su imali više uspjeha na natjecanjima, koji su učesnici znanstvenih i stručnih projekata ili imaju objavljene stručne radove.

6. Na Natječaj za dodjelu stipendije ne mogu se prijaviti studenti:
– koji upisuju ponovno istu godinu studija,
– koji imaju upisano mirovanje obveza studenata u akademskoj godini za koju je raspisan natječaj

7. Prijavi na Natječaj potrebno je priložiti:
– Presliku osobne iskaznice
– Ovjereni prijepis ocjena iz dva završna razreda srednje škole za studente 1. godine studija,odnosno potvrdu o prosjeku ocjena za studente ostalih godina
– Potvrdu o postignutom uspjehu na natjecanjima, sudjelovanju na znanstvenim i  stručnim projektima, objavljenim stručnim radovima u prethodne dvije godine obrazovanja
– Potvrdu visokog učilišta o redovnom upisu u akademsku godinu 2017/2018,
– Uvjerenje MUP-a  o prebivalištu za podnositelja prijave i za njegove roditelje

8. Podnošenje prijave
Prijave s kompletnom dokumentacijom podnose se Općini Kula Norinska, Jedinstvenom upravnom odjelu, Povjerenstvo za provođenje natječaja za dodjelu stipendija, Rujnička 1, s naznakom «Za stipendije», zaključno do  31. siječnja 2018. godine.
Prijave dostavljene izvan roka i bez potrebite dokumentacije, neće se razmatrati. Dostavljena dokumentacija ne vraća se podnositelju zahtjeva.

9. Postupak provedbe natječaja:
Natječaj se provodi sukladno odredbama odluke o stipendiranju studenata.
Rang lista studenata koji su se prijavili na natječaj za stipendiju, te ostvarili pravo na istu, objavljuju se na internetskoj stranici općine i oglasnoj ploči.
U roku od osam dana od dana objavljivanja rang-lista studenti kojima nije dodijeljena stipendija mogu podnijeti pismeni prigovor.
Prigovor se podnosi Načelniku općine putem Povjerenstva za provođenje natječaja za dodjelu stipendija.

NAČELNIK:
Nikola Krstičević, mag.oecSkip to content